2019.gads

“Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam” (precizēts)

 

Iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 2020.gada 23.janvārī

PLĀNS

PLĀNA 1. PIELIKUMS

PLĀNA 2. PIELIKUMS

PLĀNA 3. PIELIKUMS

PLĀNA 4. PIELIKUMS

PLĀNA 5. PIELIKUMS

PLĀNA 6.PIELIKUMS

IZZIŅA

MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS

MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

“Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam”

 

Iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē

PLĀNS

PLĀNA 1. PIELIKUMS

PLĀNA 2. PIELIKUMS 

PLĀNA 3. PIELIKUMS

PLĀNA 4. PIELIKUMS

PLĀNA 5. PIELIKUMS

PLĀNA 6.PIELIKUMS

IZZIŅA

MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS

MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

“Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam” projekts

Izsludināts valsts sekretāru sanāksmē

PLĀNS

PLĀNA 1.PIELIKUMS

PLĀNA 2. PIELIKUMS

PLĀNA 3.PIELIKUMS

PLĀNA 4.PIELIKUMS

PLĀNA 5.PIELIKUMS

MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS

MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna aktualizētā versija

(PROJEKTS)

 

SAĪSINĀJUMI (11.09.2019.)

IEVADS (11.09.2019.)

1.NODAĻA “PĀRSKATS UN PLĀNA IZVEIDES PROCESS“ (11.09.2019.)

2.NODAĻA “PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA UN PROGNOZES” (04.10.2019.)

3.NODAĻA “NACIONĀLIE MĒRĶI UN MĒRĶRĀDĪTĀJI” (12.09.2019.)

4.NODAĻA “RĪCĪBPOLITIKAS UN PASĀKUMI”:

1) Energoefektivitāte

2) Nodokļu “zaļināšana” (11.09.2019.)

3) Sabiedrības informēšana, izglītošana (16.09.2019)

4) Ēku energoefektivitāte (16.09.2019)

5) Siltumapgāde un aukstumapgāde (11.09.2019.)

6) Elektroenerģija (ražošana)

7) Pašražošana & pašpatēriņš

8) Transports (11.09.2019.)

9) Enerģētiskā drošība, iekšējais enerģijas tirgus (11.09.2019.)

10) Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana

11) Lauksaimniecība un ZIZIMM

12) F-gāzu izmantošana

13)  Pētniecība, inovācijas un konkurētspēja

5.NODAĻA

6.NODAĻA “INTEGRĒTĀ UZRAUDZĪBAS UN ZIŅOŠANAS SISTĒMA”

7.NODAĻA “PLĀNA FINANSIĀLĀ IETEKME” (11.09.2019.)

8.NODAĻA “PLĀNA PĀRSKATS UN ATJAUNINĀŠANA”

“RĪCĪBAS VIRZIENI UN PASĀKUMI (16.09.2019.)

Eiropas Komisijas rekomendācijas par iesniegto Plāna projektu

 

REKOMENDĀCIJAS (LV)

REKOMENDĀCIJAS (EN)

DETĀLS IZVĒRTĒJUMS (EN)

EK FAKTU LAPA

Latvijas pamatojums Eiropas Komisijas ieteikumu vērā ņemšanā (Regulas 2018/1999 9.panta 3.punkts)

PAMATOJUMS (LV)

PAMATOJUMS (ENG)

Sabiedrības rakstiski sniegtie viedokļi par Plāna projektu un informācija par viedokļu vērā ņemšanu

GALĪGAIS APKOPOJUMS (14.11.2019)

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Vides pārskata projekts

Vides pārskata projekts

 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums precizētais Vides pārskata projekts pēc saņemtajiem priekšlikumiem un sabiedriskās apspriešanas. 

 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma precizētais Vides pārskats 

 

Informatīvais ziņojums “Par vides apsvērumu, vides pārskatā izteikto atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu integrāciju Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam” 

Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam papildinformācija un detalizētie dati

SEG emisiju prognozes

Rīcībpolitiku un pasākumu ziņojums

 Datu detalizēts ziņojums

Energoefektivitātes mērķu sasniegšanai noteikto pasākumu notifikācija

 

2018. gads

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta 1.versija

Plāns

1.pielikums

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta 2.versija

Plāns

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekts 3.versija

Plāns

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta gala versija iesniegšanai Eiropas Komisijā

(iesniegšana Eiropas Komisijā apstiprināta Ministru kabineta 18.12.2018. sēdē)
 

Plāns

(datnes apjoms
4,6 MB)