Statuss:
Īstenošanā
111

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” (Projekts). 

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijā (EM) un EM resorā – Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), Konkurences padomē (KP), Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC)  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), uzlabojot pamatdarbības procesu elektronizācijas līmeni. 

Projekta īstenošanas ietvarā tiks centralizēti, apvienoti un standartizēti EM resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietojumi un infrastruktūra, tādejādi samazinot IKT uzturēšanas un administrēšanas izmaksas. 

Sistēmu administrēšanas, uzturēšanas un lietotāju atbalsta efektivitāti sekmēs tehnoloģiski viendabīga  un integrēta informācijas tehnoloģiju infrastruktūra, aizstājot sadrumstalotos, atsevišķos resora IKT risinājumus, kā arī atbilstoša pakalpojuma līmeņa nodrošināšana. 

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir EM sadarbības partneris IKT infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā. Savukārt VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojuma ietvaros nodrošina šifrētus datu pārraides pakalpojumus starp EM, tās resora iestādēm un Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centru. 

Līdz ar pakalpojuma “Ekonomikas ministrijas resora vienota darba vieta” izveidi EM,  BVKB, KP, PTAC un LIAA tiks izveidotas vienotas darba vietas, tādējādi uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti. EM sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir ieviesusi EM resorā darbvirsmu virtualizācijas risinājumu, lai specifisku programmnodrošinājumu gadījumā darbinieki varētu droši un attālināti piekļūt vajadzīgajiem IKT resursiem.

 Projekta apraksts ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2017.gada 30.augusta noteikumiem Nr.466 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0. versija)”.

Projekta kopējais finansējums kopā veido - 1 227 000 euro, savukārt Projekta īstenošanas laiks ir 40 mēneši.

Tāpat 2020. gada 15. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam", kas, cita starpā, paredz EM īstenot jaunu projektu “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” par kopējo finansējumu 600 000 euro. Plānots, ka šī projekta ietvaros tiks izmantota projekta Nr.2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” ietvaros izstrādātā tehniskā specifikācija attiecībā uz biznesu procesu pilnveidi un elektronizāciju.

Kontaktpersonas:

Barbara Sūniņa
Informācijas tehnoloģiju departamenta projektu vadītāja
Barbara.Sunina@em.gov.lv
Tālrunis: 67013042

Alvils Pierhurovičs
Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors
Alvils.Pierhurovics@em.gov.lv
Tālrunis: 67013007