Katras ES dalībvalsts mērķis un tā izpildes nosacījumi ir izteikti Regulā Nr. 2018/842, kur Latvijai 2021.g.-2030.g. periodā ir nepieciešams nodrošināt 6% ne-ETS (ETS – Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma) darbību siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājumu, salīdzinot ar Latvijas ne-ETS darbību SEG emisiju apjomu 2005. gadā. Perioda kopējais mērķis ir sadalīts arī ikgadējos saistošos mērķos.

Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības darbību SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes saistības ir noteiktas katrai ES dalībvalstij, t.sk. Latvijai. Periodam no 2021.gada līdz 2030.gadam mērķis un tā izpildes nosacījumi ir izteikti Regulā Nr. 2018/841.

Transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju intensitātes samazinājuma mērķis ir noteikts Direktīvas Nr. 98/70/EK 7a.pantā, kas noteic, ka sākot no 2020.gada 31.decembra katrai dalībvalstij ir jānodrošina, ka tās degvielas piegādātāji samazina galapatēriņam transportā piegādāto enerģijas aprites cikla SEG emisiju intensitāti vismaz par 6% salīdzinot ar 2010.gada pamatstandartu.

Politikas rezultāts dekarbonizācijas dimensijas SEG emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes apakšdimensijā

Faktiskā vērtība

Mērķa vērtība

2017

2020

2030

 

kopējais SEG emisiju samazinājums

% pret 1990.g.

-57

-

-65

 

Mt CO2 ekv.

11,3

12,13

9,2

 

ne-ETS darbību SEG emisiju samazinājums

% pret 2005.g.

+8,4

+17

-6

 

Mt CO2 ekv.

9,3

10

8

 

ETS darbību SEG emisiju samazinājums

% pret 2005.g.

-28,2

-21

-

 

Mt CO2 ekv.

2,0

2,3

-

 

ZIZIMM uzskaites kategorijas (milj.vienību)

-

-

3,1

 

Transporta enerģijas aprites cikla SEG emisiju intensitātes samazinājums (%)

0,8

6

≥6