Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 28. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū (Pakalpojumu direktīva) paredz brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu brīvu apriti. Vienlaikus Pakalpojumu direktīvas 5. pants paredz, ka ES dalībvalstīm ir tiesības noteikt atļauju izsniegšanas procedūras pakalpojumu sniedzējiem nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14. pants paredz, ka Latvijā atļauju izsniegšanas procedūras pakalpojumu sniedzējiem var tikt noteiktas un īstenotas ne tikai nacionālajā (valsts) līmenī, bet arī vietējo pašvaldību līmenī.

Zemāk sniegti uzskaitījums ar tām pakalpojumu jomām, kurās saskaņā ar normatīvajiem aktiem pašvaldībām ir deleģētas tiesības noteikt atļauju un saskaņojumu izsniegšanas procedūras vai tiesības izsniegt atļaujas un saskaņojumus.

Svarīgi zināt! Pirms pakalpojuma sniegšanas, ir nepieciešams pārliecināties, vai attiecīgā pakalpojumu sniegšanai konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā ir nepieciešams saņemt atļauju vai saskaņojumu.

Pakalpojumu sniedzējiem pirms alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecību. Savukārt, pirms alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanas novietnēs, ir jāņem vērā, ka minēto pakalpojumu ir atļauts sniegt tajās pašvaldībās, kuras ir izdevušas pašvaldību saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs. Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot sniegt minēto pakalpojumu ir nepieciešams saņemt tās pašvaldības saskaņojumu, kura ir izdevusi pašvaldību saistošos noteikumus par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt alkoholisko dzērienu izbraukuma tirdzniecības kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību vai citas prasības pakalpojuma sniegšanai, kā arī pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumus noteikt alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes novietošanas vietas, saskaņojuma saņemšanai iesniedzamos dokumentus vai citas prasības pakalpojuma sniegšanai.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot decentralizētu kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu (turpmāk - asenizācijas pakalpojums) ir nepieciešams reģistrēties attiecīgajā pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt asenizācijas pakalpojumus. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt prasību minimumu asenizatoru pakalpojumu sniedzējiem, reģistrācijas kārtību, reģistrācijai iesniedzamos dokumentus vai citas prasības pakalpojuma sniegšanai.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem pirms ielu tirdzniecības uzsākšanas ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt ielu tirdzniecības pakalpojumus.

Lai saņemtu attiecīgās pašvaldības atļauju, ir nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu (brīvā formā), kurā norādīta informācija par fizisko personu - vārds, uzvārds, un personas kods, ja fiziskā persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, ja tā ir reģistrēta, tad jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, par juridisko personu – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs;
 • informāciju par realizējamajām preču grupām un tirdzniecības norises vietu, laiku, un ilgumu;
 • saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju (izņemot gadījumus, ja tirdzniecība tiek plānota jūras piekrastē vai publiskajos ūdeņos), kura nekustamajā īpašumā paredzēts veikt tirdzniecību;
 • saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju, ja tirdzniecību paredzēts veikt pasākuma norises vietā un laikā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde;
 • informāciju par maršrutu un laiku, ja tirdzniecību paredzēts veikt no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, un ja tirdzniecību paredzēts veikt vairākās publiskās vietās;
 • apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 • citu informāciju vai saskaņojumu, kas noteikti attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot ielu tirdzniecības organizēšanas pakalpojumu sniegšanu ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt ielu tirdzniecības organizēšanas pakalpojumus.

Lai saņemtu pašvaldības atļauju ir nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu (brīvā formā), kurā norādīta informācija par fizisko personu (vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods), par juridisko personu (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs), par publisko personu (nosaukums, reģistrācijas numurs);
 • informāciju par ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;
 • informāciju par tirdzniecībai paredzētajām preču grupām;
 • tirdzniecības dalībnieku sarakstu;
 • tirdzniecības dalībnieka apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
 • citu informāciju vai saskaņojumu, kas noteikti attiecīgās pašvaldības saistošajos noteikumos.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot interešu izglītības vai neformālās izglītības pakalpojumu sniegšanu ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības licenci vai atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt interešu izglītības vai neformālās izglītības pakalpojumus.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot intīma rakstura izklaides rīkošanu ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju, kuras administratīvās teritorijas publiskā vietā paredzēts sniegt intīma rakstura izklaides pakalpojumus.

Lai saņemtu attiecīgās pašvaldības atļauju, ir nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu (brīvā formā), kurā norādīta informācija par intīma rakstura izklaides rīkotāju (fiziskām personām - vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese);
 • nomas līgumu vai dokumentu, kas apliecina īpašuma tiesības uz vietu, kur tiks rīkota intīma rakstura izklaide;
 • vietas, kurā tiks rīkota intīma rakstura izklaide, īpašnieka piekrišanu, ja intīma rakstura izklaides rīkotājs nav minētās vietas īpašnieks;
 • plānoto pasākumu aprakstu.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot kremācijas pakalpojumu sniegšanu ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības speciālo atļauju (licenci), kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā krematorija.

Lai saņemtu attiecīgās pašvaldības speciālo atļauju (licenci), ir nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu;
 • dokumentus, kas apliecina komersanta tiesības izmantot nekustamo īpašumu kremācijas veikšanai, ja nekustamais īpašums nav komersanta īpašumā;
 • dokumentus, kas apliecina, ka nekustamajā īpašumā, kurā paredzēts veikt kremāciju:
  • ir telpa kurā ir krāsns mirušā kremēšanai;
  • ir telpa, kurā mirušo sagatavo kremācijai;
  • ir vieta mirušā uzglabāšanai temperatūrā, kas nepārsniedz 4 °C;
  • ir atsevišķa telpa, kurā paredzēta atvadīšanās no mirušā;
  • ir telpa, kurā komersants kārto lietvedību;
 • dokumentu, kas apliecina valsts nodevas apmaksu.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot sniegt pakalpojumu, kas saistīts ar pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecību, demonstrēšanu vai nodošanu lietošanā par maksu, ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības saskaņojumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt šo preču tirdzniecību, demonstrēšanu vai nodošanu lietošanā par maksu. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt pornogrāfiska rakstura materiālu tirdzniecības, demonstrēšanas vai nodošanas lietošanā par maksu saskaņošanas kārtību, saskaņošanai iesniedzamos dokumentus vai citas prasības pakalpojumu sniegšanai.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot publisko atrakciju pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanai. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt publisko atrakciju iekārtu atļaujas izsniegšanas kārtību un iesniedzamos dokumentus.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot publisku pasākumu organizēšanu ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts organizēt publisku pasākumu (tajā skaitā, ja tiek organizēts publisks pasākums autosportā, motosportā vai ūdens motosportā). Ja paredzēts publisko pasākumu organizēt vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, atļauju ir nepieciešams saņemt no visām pašvaldībām.

Lai saņemtu attiecīgās pašvaldības atļauju, ir nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu (brīvā formā), kurā norādīta informācija par pasākuma organizatoru, atbildīgajām personām par tehnisko drošību, sabiedrisko kārtību un drošību, kārtības uzturētājiem, pasākuma nosaukumu, veidu, mērķi, norises vietu, datumu, sākuma un plānoto beigu laiku, plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu, un informācija par pasākumā izmantojamajām bīstamajām iekārtām (ja tādas paredzēts izmantot), nepieciešamo valsts un pašvaldību iestāžu atbalstu, kā arī norādīta informācija par bijušo PSRS republiku vai nacistiskās Vācijas simbolikas izmantošanu, ja to izmantošanas mērķis ir saistīts ar izglītojošiem u.tml. nolūkiem (ja tādus paredzēts izmantot);
 • līgumu kopijas, kas noslēgti ar kārtības uzturētājiem, un atbildīgajām personām par pasākuma tehnisko drošību, sabiedrisko kārtību un drošību;
 • pasākuma plānu;
 • saskaņotu paaugstināta riska pasākuma drošības plānu (ja plānotais publiskais pasākums ir paaugstināta riska pasākums);
 • apliecinājumu tam, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā (ja pasākums ir paaugstināta riska pasākums);
 • pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu pasākuma rīkošanai (ja pasākuma norises vietas īpašnieks nav pasākuma organizators);
 • sporta sacensību nolikumu, ja plānotais publiskais pasākums ir sporta sacensības;
 • sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas (ja pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā);
 • bīstamo iekārtu valdītājam bīstamo iekārtu lietošanai nepieciešamo atļauju (ja pasākumā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas).

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ielu tirdzniecības ietvaros, ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības saskaņojumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ielu tirdzniecības ietvaros. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības ietvaros un noteikt citas prasības pakalpojuma sniegšanai.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot sniegt tūrisma gida pakalpojumus, ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības sertifikātu vai veikt reģistrāciju tūrisma gidu pakalpojumu sniegšanai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt tūrisma gida pakalpojumus. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt prasības tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai, kā arī kārtību, kādā sertificē tūristu gidus un noteikt citas prasības pakalpojuma sniegšanai.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem uzsākot uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības saskaņojumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts sniegt minētos demonstrējumus.

Lai saņemtu attiecīgās pašvaldības saskaņojumu, ir nepieciešams iesniegt:

 • iesniegumu (brīvā formā), kurā norādīta informācija par:
  • komersantu (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese),
  • komersanta vadītāju (vārds, uzvārds),
  • drošību atbildīgo personu (vārds, uzvārds),
  • pirotehniķi (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs),
  • pasūtītāju – fizisku personu (vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvieta, kontakttālrunis, e-pasta adrese) vai juridisku personu (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā un faktiskā adrese, vēlamais saziņas veids, kontakttālrunis, e-pasta adrese);
 • pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu.

Uzmanību! Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plāna un programmas kopiju ir nepieciešams iesniegt arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībā, kura atrodas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā ir paredzēts sniegt minētos demonstrējumus, kā arī uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu saskaņot ar:

 • Valsts robežsardzi, ja uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskos izstrādājumus paredzēts demonstrēt valsts pierobežā;
 • Lidojumu vadības centru, ja uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskos izstrādājumus paredzēts demonstrēt gaisa koridoros;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālo vides pārvaldi vai Jūras vides pārvaldi, ja uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskos izstrādājumus paredzēts demonstrēt tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām, rezervātiem un nacionālajiem parkiem.

Papildus informācija:

Pakalpojumu sniedzējiem, uzsākot vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu, ir nepieciešams saņemt attiecīgās pašvaldības atļauju, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts veikt šo dzērienu ražošanu. Pašvaldībām ir deleģētas tiesības pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt vīna, alkoholisko dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujas izsniegšanas kārtību, iesniedzamos dokumentus vai citas prasības pakalpojuma sniegšanai.

Papildus informācija: