"Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai" ir stratēģisks ietvars ar kompleksu pasākumu kopumu, kas ļaus pārvarēt Covid-19 un tā ietekmes ierobežošanas pasākumu izraisīto ekonomikas krīzi, fokusējoties ne vien uz tautsaimniecības stabilizāciju, bet arī uz krīzes radīto izaugsmes iespēju izmantošanu.

 

Stratēģijas īstermiņa mērķis - panākt pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz ekonomiku un uzņēmumu darbību.

 

Stratēģijas ilgtermiņa mērķis - panākt produktivitātes pieaugumā balstītas ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu zināšanu ietilpīga preču un pakalpojumu eksporta attīstībai. Vienlaikus, svarīgi mazināt bezdarbu un mazkvalificēto darbinieku īpatsvaru, attīstīt un paaugstināt inovācijas un pētniecības  kapacitāti, veicināt digitalizācijas risinājumus un finanšu instrumentu pieejamību uzņēmējiem.   

 

“Lai mazinātu Latvijas eksportspējas kritumu ilgtermiņā, kā arī lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos ne tikai līdz pirmskrīzes perioda līmenim, bet arī to pārsniegtu, ir jāīsteno savlaicīga eksporta tirgus konkurentus apsteidzoša stratēģija – jāatbalsta eksportspējīgās industrijas un ar nākotnes izaugsmes potenciālu, jāpārorientē pieaugušo izglītības piedāvājums un jānodrošina finansējuma pieejamība pētniecībai un attīstībai un tās rezultātu - produktu komercializācijai un virzīšanai tirgū,”uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Stratēģija ietver 5 rīcības virzienus – cilvēkkapitāls, inovācija, biznesa vide eksportspējai, finanšu pieejamība un infrastruktūra, kuros pasākumi plānoti trīs secīgos soļos un attiecīgi laika posmos:

  • tautsaimniecības stabilizācijas periods – 2020.gadā īstenojami pasākumi, kas vērsti uz finanšu situācijas stabilizāciju iedzīvotājiem un uzņēmējiem Covid-19 krīzes apstākļos un vīrusa izplatības ierobežošanu Latvijā;
  • pārorientācijas periods – 2021.-2022.gados īstenojami pasākumi, kas, ņemot vērā Covid-19 krīzes radītās izmaiņas globālajā ekonomikā, kā arī izmantojot Latvijas tautsaimniecības priekšrocības un izaicinājumus, rada jaunas iespējas uzņēmējiem un iedzīvotājiem, uzsvaru liekot uz inovāciju, digitālo transformāciju, mūžizglītību, un orientējoties uz ekonomikas strukturālām pārmaiņām, mērķtiecīgi pielāgojot valsts atbalsta mehānismus;
  • izaugsmes fāze – sākot no 2023. gada un turpmāk īstenojami pasākumi tautsaimniecības transformācijai, kas balstīti preču un pakalpojumu eksporta dinamiskā attīstībā, nodrošinot tautsaimniecības izaugsmi caur produktivitātes pieaugumu, automatizāciju, digitālo transformāciju, atbalstu uzņēmumu izaugsmei un strauji augošām nozarēm un ekosistēmām.

 

"Stratēģija Latvijai Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai"

Pielikums Nr.1 Covid-19 ietekme uz tautsaimniecību

Pielikums Nr.2 Kritēriji ekonomikas atveseļošanas īstermiņa pasākumu izvērtēšanai

MK 26.05.2020 sēdes protokollēmums