Ministru kabineta noteikumi Nr.911
Rīgā 2004.gada 9.novembrī (prot. Nr.64 17.§)

Tirgus uzraudzības padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 13.pantu

1. Tirgus uzraudzības padome (turpmāk - padome) ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis - nodrošināt informācijas un viedokļu apmaiņu starp tirgus uzraudzības iestādēm.

2. Padomei ir šādas funkcijas:

2.1. izvērtēt situāciju tirgus uzraudzību reglamentējošo normatīvo aktu jomā, kā arī tirgus uzraudzības iestāžu sadarbībā un kompetences sadalē;

2.2. sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzības un kontroles programmas (izņemot Pārtikas un veterinārā dienesta programmas) un to izpildi.
3. Padomei ir šādi uzdevumi:
3.1. iesniegt ekonomikas ministram priekšlikumus par to normatīvo aktu izstrādi, kuri saistīti ar tirgus uzraudzību;

3.2. sadarboties ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī ārvalstu uzraudzības un kontroles iestādēm tirgus uzraudzības jomā;

3.3. sniegt priekšlikumus un konsultācijas tirgus uzraudzības darba plāna sastādīšanai;

3.4. izvērtēt tirgus uzraudzības stratēģijas realizāciju;

3.5. izvērtēt testēšanas iespējas Latvijā un citās valstīs un sniegt priekšlikumus, lai attīstītu testēšanas iespējas;

3.6. sniegt priekšlikumus par tirgus uzraudzības iestāžu darbinieku apmācību un koordinēt apmācības organizēšanu;

3.7. sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tirgus uzraudzības iestāžu sadarbību un informācijas apmaiņu;

3.8. katru gadu līdz 1.jūnijam sniegt ekonomikas ministram informāciju par darbībām tirgus uzraudzības jomā iepriekšējā gadā;

3.9. atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 18.pantam iesniegt apkopošanai Ekonomikas ministrijā tirgus uzraudzības programmas un to pārskatus. (Grozīts ar MK 22.09.2009. noteikumiem Nr.1086)

3.1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, 18.pantā minētās tirgus uzraudzības programmas un to pārskatus Eiropas Komisijai un pārējām dalībvalstīm iesniedz Ekonomikas ministrija.

(MK 22.09.2009. noteikumu Nr.1086 redakcijā)

4. Padomei ir šādas tiesības:

4.1. uzaicināt piedalīties padomes sēdēs ar padomdevēja tiesībām ekspertus un speciālistus, kā arī uzņēmēju un patērētāju nevalstisko organizāciju pārstāvjus;

4.2. pieprasīt un bez maksas saņemt no tirgus uzraudzības iestādēm padomes darbam nepieciešamo informāciju;

4.3. sniegt ekonomikas ministram priekšlikumus tirgus uzraudzības jautājumos;

4.4. izveidot darba grupas ar padomdevēja tiesībām konkrētu jautājumu izvērtēšanai un priekšlikumu sagatavošanai.

5. Padomes priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas pārstāvis. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda priekšsēdētāja norīkots pārstāvis.
(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.282 redakcijā)

6. Padomes sastāvā ir pa vienam pilnvarotam pārstāvim no:
6.1. Ekonomikas ministrijas;

6.2. Veselības ministrijas;

6.3. Labklājības ministrijas;

6.4. Zemkopības ministrijas;

6.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;

6.6. Patērētāju tiesību aizsardzības centra;

6.7. Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes;

6.8. Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldes;

6.9. Pārtikas un veterinārā dienesta;

6.10. Valsts augu aizsardzības dienesta;

6.11. Veselības inspekcijas;

6.12. Nacionālā veselības dienesta;

6.13. Valsts darba inspekcijas;

6.14. Valsts vides dienesta;

6.15. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras;

6.16. Valsts policijas;

6.17. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs".
(MK 09.06.2015. noteikumu Nr.282 redakcijā)

7. Padomes priekšsēdētājs:

7.1. apstiprina padomes sēžu darba kārtību;

7.2. sasauc un vada padomes sēdes;

7.3. paraksta sēžu protokolus un citus dokumentus;

7.4. lemj par ekspertu un speciālistu, kā arī par uzņēmēju un patērētāju pārstāvju pieaicināšanu padomes sēdēs.

8. Kārtējās padomes sēdes priekšsēdētājs sasauc ne retāk kā reizi sešos mēnešos. Ārkārtas padomes sēdes padomes priekšsēdētājs sasauc pēc vismaz piecu padomes locekļu ierosinājuma. (Grozīts ar MK 15.01.2008. noteikumiem Nr.19)

9. Padomes sēžu darba kārtībā var iekļaut jautājumus pēc padomes priekšsēdētāja vai padomes locekļu ierosinājuma, kā arī pēc uzņēmēju, patērētāju pārstāvju un citu ieinteresēto personu ierosinājuma.

10. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

11. Padome lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

12. Padomes sēdes protokolē. Padomes sēdes protokolā ieraksta darba kārtības jautājumus un pieņemtos lēmumus, kā arī atzīmē personas, kas piedalās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu.

13. Padomes sekretāra funkcijas veic Ekonomikas ministrijas pārstāvis. (Grozīts ar MK 09.06.2015.noteikumiem Nr.282)

14. Padomes sekretārs sagatavo padomes sēdes darba kārtību un izskatāmos materiālus, organizatoriski nodrošina padomes sēžu norisi un vismaz piecas dienas pirms padomes sēdes nosūta padomes locekļiem sēdes darba kārtību un tai atbilstošus dokumentus.

15. Septiņu darbdienu laikā pēc padomes sēdes padomes sekretārs nosūta padomes sēdes protokola kopiju visiem padomes locekļiem, kā arī nosūta padomes lēmumus visām ieinteresētajām institūcijām un amatpersonām.

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumus Nr.429 "Tirgus uzraudzības padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 454./457.nr.).

17. (Svītrots ar MK 09.06.2015. noteikumiem Nr.282)