2019. gada 20. jūnijā tirgus uzraudzības jomā tika pieņemts jauns tiesiskais regulējums, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011. Regulas prasības piemērojamas no 2021. gada 16. jūlija.

Izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulas (ES) 2019/1020 13. panta prasības, reizi četros gados tiek izstrādāta visaptveroša valsts tirgus uzraudzības stratēģija:

Ziņojumi par tirgus uzraudzību:

Saskaņā ar Tirgus uzraudzības padomes nolikumu Tirgus uzraudzības padome katru gadu līdz 1.jūnijam sniedz ekonomikas ministram informāciju par darbībām tirgus uzraudzības jomā iepriekšējā gadā.  

Apkopotais ziņojums par Latvijas tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanas pārskatīšanu un novērtēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par laikposmu no 2010. līdz 2013. gadam: