2019. gada 20. jūnijā tirgus uzraudzības jomā tika pieņemts jauns tiesiskais regulējums, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK un Regulas (EK) Nr. 765/2008 un (ES) Nr. 305/2011. Regulas prasības piemērojamas no 2021. gada 16. jūlija.

Izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulas (ES) 2019/1020 13. panta prasības, reizi četros gados tiek izstrādāta visaptveroša valsts tirgus uzraudzības stratēģija:

Stratēģijā iekļauta informācija par Latvijas tirgus uzraudzības sistēmu, iesaistītajām institūcijām, praksi un ES tiesību aktu, kas attiecas uz tirgus uzraudzību, izpildi Latvijas teritorijā, tostarp pie ES robežām un arī sadarbību ar ES dalībvalstīm. Stratēģijā tika ietverti secinājumi par izaicinājumiem Latvijas uzraudzības sistēmā, veikts esošo nepilnību un nepieciešamo uzlabojumu izvērtējums un nosprausti rīcības varianti to ieviešanai, kā arī noteiktas prioritārās tirgus uzraudzības jomas.

Stratēģijā aptverti vairāki ES tiesību akti produktu jomā, visi produktu piegādes ķēdes posmi, tostarp imports un digitālās piegādes ķēdes. Tika ņemta vērā arī straujā e-komercijas attīstība, kā arī viedo produktu popularitāte, kas prasa tirgus uzraugiem papildus prasmes digitālo rīku izmantošanai, piemēram, veicot pārbaudes, monitorējot tirgu un attīstot datos balstītu uzraudzību. Stratēģijā uzsvērts, ka ņemot vērā ES zaļajā kursā noteiktos mērķus, kā arī energoresursu cenu kāpumu, jāstiprina energoefektivitātes un ekodizaina prasību ieviešanu un prasību skaidrošanu gan komersantiem, gan patērētājiem, lai veicinātu ilgtspējīgus patērētāju paradumus.

Vienlaikus būtiskas ir produktu laboratoriskās pārbaudes, lai pārliecinātos par produktu drošumu un atbilstību. Atbilstošu laboratoriju pieejamība Latvijā ir ierobežota un iestādēm bieži jāizmanto ārvalstīs esošu laboratoriju pakalpojumi. Paraugu pareiza nogādāšana ārvalstu laboratorijās ir dārgs un laikietilpīgs process. Tādēļ Stratēģijā norādīts, ka nepieciešams darbs pie vietējo laboratoriju attīstības, piemēram, būvizstrādājumu un energoefektivitātes jomās.

Stratēģijas ieviešanas un tirgus uzraudzības rezultātu novērtēšanai tiks izmantoti vienotie ES Produktu atbilstības tīkla  izstrādātie rādītāji, piemēram, tirgus uzraudzībai paredzētie resursi, pārbaužu un laboratorisko izmeklējumu skaits, neatbilstību skaits u.c. Atbilstošo rādītāju rezultātus plānots apkopot reizi gadā un apspriest Tirgus uzraudzības padomē. Stratēģijas ieviešanu novērtēs un pārskatīs ne retāk kā reizi 2 gados.

Ziņojumi par tirgus uzraudzību:

Saskaņā ar Tirgus uzraudzības padomes nolikumu Tirgus uzraudzības padome katru gadu līdz 1.jūnijam sniedz ekonomikas ministram informāciju par darbībām tirgus uzraudzības jomā iepriekšējā gadā.  

Apkopotais ziņojums par Latvijas tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanas pārskatīšanu un novērtēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par laikposmu no 2010. līdz 2013. gadam: