I. Vispārīgie jautājumi

1. Tautsaimniecības padome (turpmāk – Padome) ir Padomes dibinātāju – Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Pašvaldību savienības, izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas veidošanu un īstenošanu Latvijā, kā arī veicināt ilgtspējīgas tautsaimniecības attīstības principu ieviešanu valstī.

2. Padome darbojas saskaņā ar šo nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Padomes nolikumu pirms parakstīšanas saskaņo ar Padomes Vadības komiteju.

II. Padomes funkcijas, struktūra, sastāvs, uzdevumi un tiesības

3. Padome veic šādas funkcijas:

3.1. izvērtē ar uzņēmējdarbības politiku saistītos jautājumus un sniedz priekšlikumus par to prioritātēm ar mērķi veicināt Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju, uzlabot uzņēmējdarbības vidi un sekmēt pārnozaru politiku  – uzņēmējdarbības attīstību un potenciālu (nodokļi, enerģētika, infrastruktūras attīstība, izglītība un inovācijas, cilvēkkapitāls, industrija), sniedz viedokli par Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem;

3.2. izskata un seko līdzi tādu jautājumu, tiesību aktu projektu, tautsaimniecības attīstības koncepciju, valsts budžeta un citu dokumentu izstrādei, kas ir nozīmīgi Latvijas tautsaimniecības attīstībai.

4. Padomes institucionālo sistēmu veido komitejas:

4.1. Padomes Vadības komiteja;

4.2. Padomes komitejas:

4.2.1. Iekšējā tirgus komiteja;

4.2.2.  Konkurētspējas komiteja;

4.2.3.  Enerģētikas komiteja;

4.2.4.  Tūrisma komiteja;

4.2.5.  Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu komiteja.

5. Komitejas darbību un tehnisko norisi nodrošina Ekonomikas ministrija.

6. Padomes sekretariāts tehniski koordinē sadarbību ar komitejām.

7. Padomes komitejām reizi gadā Padomes sekretariātam ir jāsniedz atskaite un jāziņo  par pieņemto lēmumu izpildi un turpmākajiem uzdevumiem.

8. Padomes sastāvā ir ekonomikas ministrs, četri Padomes dibinātāju pārstāvji, pieci komiteju vadītāji un Padomes Vadības komitejas izvirzīti eksperti.

9. Padomes komiteju sastāvā ir iekļauti Ekonomikas ministrijas un nevalstisko sektoru pārstāvji.

10. Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Tirgu savienības, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Amatniecības kameras un Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes pārstāvji Padomes sēdēs piedalās novērotāju statusā.

11. Par Padomes sastāva izmaiņām lemj Padomes dibinātāju (Ekonomikas ministrijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Pašvaldību savienības) pārstāvji Padomes Vadības komitejā, bet rīkojumu par sastāva maiņu apstiprina ekonomikas ministrs.

12. Padomes uzdevumi:

12.1. izstrādā priekšlikumus valsts tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībai un identificē problēmas, kas traucē uzņēmējdarbības attīstībai Latvijā, kā arī piedāvā risinājumus situācijas uzlabošanai;

12.2. izvērtē un Padomes sēdēs izskata nozari pārstāvošu institūciju priekšlikumus par tautsaimniecības attīstību kopumā;

12.3. izskata jautājumus, kas ir svarīgi uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Latvijā, sagatavo priekšlikumus un pieņem rekomendējošus lēmumus par šiem jautājumiem;

12.4. iesniedz Ekonomikas ministrijai priekšlikumus tiesību aktu pilnveidošanai tautsaimniecības un uzņēmējdarbības jomās.

13. Padomes tiesības:

13.1. ierosina uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides politikas īstenošanai nepieciešamo politisko dokumentu un tiesību aktu izstrādi;

13.2. sniedz ieteikumus par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas saistīti ar uzņēmējdarbības politikas pilnveidošanas jautājumiem;

13.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ar Ekonomikas ministrijas starpniecību saņem no valsts un pašvaldību institūcijām Padomes darbam nepieciešamo informāciju;

13.4. veido darba grupas, kā arī Padomes darbā iesaista neatkarīgus ekspertus, lai sagatavotu Padomes sēdēs izskatāmos jautājumus un dokumentu projektus;

13.5. atbilstoši kompetencei pieprasa nepieciešamo informāciju no Padomes komitejām, uzdod tām uzdevumus un rīkojumus tālākai izpildei. 

14. Ekonomikas ministrs  pauž  Padomes uzdevumā Padomes viedokli Ministru kabineta sēdēs, Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes sēdēs, Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomēs, Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomēs un citos pārnozaru forumos. 

15. Nozari pārstāvošas institūcijas ir uzņēmēju nozaru ekspertu institūcijas, kuras izstrādā priekšlikumus konkrētās nozares un valsts tautsaimniecības efektīvai attīstībai, kā arī sniedz atzinumus par nozarei būtiskiem tiesību aktu projektiem.

16. Padomes pieņemtajiem lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

III. Padomes darba organizācija

17. Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus rotācijas kārtībā ievēl Padomes Vadības komitejas locekļi atklāti balsojot, ar balsu vairākumu un kura pilnvaru laiks ir viens gads.

18. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda viens no Padomes Vadības komitejas locekļiem.

19. Padomes priekšsēdētāja uzdevumi un tiesības:

19.1. vada Padomes darbu un atbild par tās uzdevumu un funkciju izpildi;

19.2. paraksta Padomes ekspertu sagatavotos  atzinumus un  citus ar Padomes darbu saistītos  dokumentus;

19.3. vada Padomes sēdes; 

19.4. savas kompetences ietvaros pārstāv Padomi valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, kā arī attiecībās ar fiziskajām vai juridiskajām personām;

19.5. nodrošina ar Padomes darba organizāciju saistīto lēmumu izpildes kontroli;

19.6. paraksta Padomes sēdes protokolus.

20. Padomes sēdes sasauc pēc Padomes priekšsēdētāja ierosinājuma vai pēc vismaz divu Padomes Vadības komitejas locekļu pieprasījuma ne retāk kā reizi divos mēnešos.

21. Padomes sēdēs izskatāmos jautājumus ierosina Padomes priekšsēdētājs, Padomes Vadības komitejas locekļi, Padomes eksperti, iesniedzot rakstisku priekšlikumu Padomes sekretariātam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms paredzētās sēdes. Priekšlikumus, kas iesniegti vēlāk par šo termiņu, sēdes darba kārtībā var iekļaut tikai ar Padomes Vadības komitejas lēmumu.

22. Par sēdes norises vietu un laiku Padomes sekretariāts Padomes ekspertiem paziņo vismaz divas nedēļas pirms kārtējās sēdes. Vienlaikus Padomes sekretariāts Padomes ekspertiem  nosūta (elektroniski vai citādi):

22.1. Padomes sēdes darba kārtību; 

22.2. materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem nedēļu pirms Padomes sēdes;

22.3. Padomes sēdē pieņemamā lēmuma projektu par katru izskatāmo jautājumu nedēļu pirms Padomes sēdes.

23. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes ekspertiem. Ja Padomes eksperts nevar ierasties uz sēdi, viņa vietā ierodas cits attiecīgās institūcijas pārstāvis, kuru pilnvarojis šīs institūcijas vadītājs.

24. Ārkārtas sēdes notiek, ja to pieprasa ekonomikas ministrs, Padomes priekšsēdētājs vai vismaz divi padomes  eksperti. Ārkārtas sēdes izziņo Padomes sekretariāts ne vēlāk kā divas dienas pirms sēdes.

25. Padomes lēmumus pieņem, atklāti balsojot, ar vienkāršu klātesošo padomes ekspertu balsu vairākumu. Padomes eksperti, kuri neatbalsta pieņemto lēmumu, ne vēlāk kā četru darba dienu laikā pēc padomes sēdes var rakstiski iesniegt Padomes sekretariātam pamatotus iebildumus. Iebildumus Padomes sekretariāts pievieno sēdes protokolam.

26. Padomes sēdes protokolē. Padomes protokolu paraksta Padomes sēdes vadītājs un protokolists. Protokolists piecu darba dienu laikā elektroniski nosūta Padomes ekspertiem saskaņošanai sēdes protokola projektu. Padomes eksperts  piecu darba dienu laikā (sākot ar nākamo darbdienu pēc sēdes protokola projekta elektroniskās saņemšanas) elektroniski saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā atbilstošus precizējumus. Protokolu nosūta visām Padomes pārstāvētajām institūcijām, kā arī ievieto Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

27. Padomes sekretariāta darbību nodrošina Ekonomikas ministrija. Padomes sekretariātam ir sekojoši uzdevumi:

27.1. organizē Padomes darbu, nodrošina Padomes sēžu sasaukšanu, to darba kārtības saskaņošanu, tehnisko norisi un protokolēšanu;

27.2. sagatavo izskatīšanai Padomes sekretariātā iesniegtos dokumentus;

27.3. nodrošina informācijas un dokumentu apriti starp Ekonomikas ministriju, Padomes Vadības komiteju, Padomi un nozari pārstāvošām institūcijām;

27.4. pēc pieprasījuma sniedz informāciju par Padomes sēdēs pieņemtiem lēmumiem;

27.5. koordinē Padomes sadarbību ar Ekonomikas ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām;

27.6. kontrolē Padomes pieņemto lēmumu izpildi un regulāri informē Padomes Vadības komiteju par Padomes pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

IV. Padomes Vadības komiteja

28. Padomes Vadības komiteja  piedalās ar uzņēmējdarbības politiku saistīto jautājumu risināšanā, atbild par Padomes darba plāna un Padomes sēžu darba kārtību jautājumu izvērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī Padomes darba efektivitātes nodrošināšanu un uzlabošanu.

29. Padomes Vadības komitejas sastāvā ir ekonomikas ministrs un Padomes dibinātāju pārstāvji, kas vienlaicīgi ir arī Padomes eksperti:

29.1. pārstāvis no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības;

29.2. pārstāvis no Latvijas Darba devēju konfederācijas;

29.3. pārstāvis no Latvijas Pašvaldību savienības;

29.4. pārstāvis no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras.

30. Padomes priekšsēdētājs atbilstoši tā pilnvaru laikam var pieaicināt uz Padomes Vadības komitejas sēdēm divus pārstāvjus no savas pārstāvošās institūcijas bez balsošanas pilnvarām. Pārstāvjus darbam Padomes Vadības komitejā pilnvaro attiecīgo institūciju vadītāji.

31. Padomes Vadības komitejas darbu vada Vadības komitejas priekšsēdētājs – Padomes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus rotācijas kārtībā ievēl Padomes Vadības komitejas locekļi atklāti balsojot, ar balsu vairākumu un kura pilnvaru laiks ir viens gads.

32. Padomes Vadības priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda viens no Padomes Vadības komitejas locekļiem.

33. Padomes Vadības komitejas personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

34. Padomes Vadības komitejai ir šādi uzdevumi un tiesības:

34.1. izvērtē Padomes sekretariātā iesniegtos priekšlikumus par Padomes darba plāna un Padomes sēžu darba kārtības jautājumiem un saskaņo tos;

34.2. izvirza ekspertus Padomes sastāvam, lemj par Padomes sastāva maiņu vai papildināšanu.

34.3. sniedz priekšlikumus ekonomikas ministram par nepieciešamajiem grozījumiem Padomes nolikumā.

35. Padomes Vadības komitejas priekšsēdētāja uzdevumi un tiesības:

35.1. sasauc Padomes Vadības komitejas sēdes;

35.2. apstiprina Padomes Vadības komitejas sēdes darba kārtību;

35.3. vada Padomes Vadības komitejas sēdes un atbild par tās uzdevumu izpildi;

35.4. pārstāv Padomes Vadības komiteju savas kompetences ietvaros;

35.5. nodrošina ar Padomes Vadības komitejas darba organizāciju saistīto lēmumu izpildes kontroli;

35.6. paraksta Vadības komitejas sēdes protokolus;

35.7. paraksta  Padomes komiteju nolikumus un sastāvu; 

35.8. apstiprina komiteju vadītājus, kuri tiek noteikti no Padomes.

36. Padomes sēdēs izskatāmos jautājumus ierosina Padomes priekšsēdētājs, Padomes Vadības komitejas locekļi, Padomes eksperti, iesniedzot rakstisku priekšlikumu Padomes sekretariātam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms paredzētās sēdes. Priekšlikumus, kas iesniegti vēlāk par šo termiņu, sēdes darba kārtībā var iekļaut tikai ar Padomes Vadības komitejas lēmumu.

37. Par sēdes norises vietu un laiku Padomes sekretariāts Padomes Vadības komitejas locekļiem paziņo vismaz piecas darba dienas pirms kārtējās sēdes. Vienlaikus Padomes Vadības komitejas locekļiem nosūta (elektroniski vai citādi) arī komitejas sēdes darba kārtību un materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

38. Padomes Vadības komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes Vadības komitejas locekļiem. Ja Padomes Vadības komitejas loceklis nevar ierasties uz sēdi, viņa vietā ierodas cits attiecīgās institūcijas pārstāvis, kuru pilnvarojis šīs institūcijas vadītājs.

39. Padomes Vadības komitejas lēmumus pieņem ar Padomes Vadības komitejas locekļu vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot.

40. Padomes sekretariāts pilda Padomes Vadības komitejas sekretariāta funkcijas un organizē Padomes Vadības komitejas darbu, nodrošina Padomes Vadības komitejas sēžu sagatavošanu un norisi, kā arī nodrošina informācijas un dokumentu apriti starp Padomes Vadības komitejas locekļiem.

41. Padomes Vadības komitejas sēdes protokolē Padomes sekretariāts. Padomes Vadības komitejas protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolists. Protokolists piecu darbdienu laikā elektroniski nosūta Padomes Vadības komitejas locekļiem saskaņošanai sēdes protokola projektu. Padomes Vadības komitejas loceklis piecu darba dienu laikā (sākot ar nākamo darbdienu pēc sēdes protokola projekta elektroniskās saņemšanas) elektroniski saskaņo sēdes protokola projektu vai izdara tajā atbilstošus precizējumus. Protokolu nosūta visām Padomes Vadības komitejā pārstāvētajām institūcijām.