Zemes dzīļu izpēte

 

No  2020.gada 1.janvāra uzraudzību un kontroli enerģētikas jomā veic 

Būvniecības valsts kontroles birojs, tajā skaitā izvērtējot pretendenta vai licenciāta iesniegtos dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pārbaudot iesniegto dokumentu patiesumu

 

 

 

Aktuālā informācija par ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencēšanu ir atrodama šeit: https://bvkb.gov.lv/lv/content/ogludenrazu-meklesanas-izpetes-un-ieguves-licencesana

 

Nafta Latvijā tika atrasta jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet rūpnieciska tās ieguve nav notikusi, jo padomju laikā tās krājumi tika atzīti par pārlieku nelieliem salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Šajā laikā naftas ieguves tehnoloģijas ir strauji progresējušas un tagad ir iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde un šīs uzņēmējdarbības nozares attīstība arī Latvijā.

Pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijā ir iespējams saņemt licenci ogļūdeņražu meklēšanai, kā arī izpētei un ieguvei.
 

No 1996. gada līdz 2019. gada 31. decembrim Ekonomikas ministrija ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei un ieguvei ir izsniegusi 11 licences, no kurām aktīvas ir 5:

 

Licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā

Izsniegtā licence un tās saņēmējs

Kur izsniegta

Kad izsniegta

Licences līgums starp Latvijas Republiku un AMOCO Latvia Petroleum Company, Savienotajās Valstīs dibinātu sabiedrību, un Oljeprospektering AB, Zviedrijā dibinātu sabiedrību.

(licenciāts – Oljeprospektering AB)

Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (uz robežas ar Lietuvas Republiku)

Parakstīts:

31.10.1995.

Apstiprināts ar likumu, kurš

pieņemts 24.10.1996.,

spēkā no 12.11.1996.

LICENCE STĀSIES SPĒKĀ PĒC LATVIJAS-LIETUVAS JŪRAS ROBEŽAS APSTIPRINĀŠANAS!

2010. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 2

(licenciāts – SIA "Odin Energi Latvija")

(iepriekšējie licenciāti – AS "Odin Energi", SIA "Odin Energi Latvija", SIA "Balin Energy")

Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā

27.01.2010.

(sākotnējā licence – 08.07.2004.)

2018.gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei

(licenciāti – SIA “Odin Energi Latvija”, Nostrum Oil & Gas Coöperatief U.A., UAB Geobaltic)

Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 

09.01.2018.

Licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei uz sauszemes

Izsniegtā licence un tās saņēmējs

Kur izsniegta

Kad izsniegta

2006. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1

(licenciāts – GotOil Recources Limited, Loon Energy, Alvils Baušenieks)

Latvijas Republikas teritorijā Liepājas rajona Dunalkas pagastā un Durbes novadā

08.05.2006.

2015. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1-10-2

(licenciāts – PS "Baltic Oil Corporation")

Latvijas Republikas teritorijā Liepājas rajona Nīcas pagastā

06.11.2015.
(sākotnējā licence - 11.11.2009.)

2015. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1-10-1

(licenciāts – SIA "Baltic Oil Management") (iepriekšējais licenciāts – SIA "Alīna"), aizstājot 27.01.2010. licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1

Latvijas Republikas teritorijā Kuldīgas rajona Gudenieku pagastā

21.07.2015.

(sākotnējā licence – 30.06.2006.)

 

2017. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1-10-1/2017 (licenciāts – SIA "Kuršu klēts")

Rucavas novads, Rucavas pagasts

 

27.07.2017

2017. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1-10-2/2017 (licenciāts – UAB "Geobaltic")

 

 

Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts

 

29.08.2017

 

Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Likumi

Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
 

Būvniecības likums
 

Likums "Par Zemes dzīlēm"
 

Aizsargjoslu likums

 

MK noteikumi

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.805  "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"
 

Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.942 "Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu"

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”
 

Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumi Nr.150 "Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē"

 

Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”

Ministru kabineta rīkojums

 

ES dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Direktīva 2013/30/ES par to darbību drošumu, kas saistītas ar naftas un gāzes nozares darbībām jūrā, un ar kuru groza Direktīvu 2004/35/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 94/22/EK (1994. gada 30. maijs) par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

 

 

Noderīgas saites

 

Ogļūdeņraži