Garantijas

Finansējums: digitalizācijai 5 000 000 euro, individuālās garantijas – 25 000 000 euro, portfeļgarantijas – 10 000 000 euro

Normatīvais regulējums:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts: garantija kalpo kā papildus nodrošinājums uzņēmuma saistībām bankā. Garantiju izsniedz uzņēmumiem, kuriem ir nepietiekošs nodrošinājums, lai saņemtu aizdevumu vai lai saņemtu aizdevumu nepieciešamajā apmērā, bet ir caurspīdīga finanšu vēsture un pozitīva kredītspēja.

Pieejamais atbalsts komersantam: garantiju var saņemt Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas. Ar garantiju nodrošina investīciju aizdevumu, apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, finanšu līzingu, konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas u.c.

Garantiju sniedz līdz 80% no finansējuma pamatsummas. Atbalsta apmērs individuālās garantijām darījumiem no 500 000 euro līdz 7 000 000 euro, portfeļgarantijas darījumiem līdz 500 000 euro un digitalizācijas un automatizācijas darījumiem no 200 000 līdz 7 000 000 euro.

Plašāka informācija pieejama Altum mājas lapā

Starta un produktivitātes kāpināšana

Finansējums: 31 740 000 euro

Normatīvais regulējums:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts: Pasākuma mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un palielināt saimnieciskās darbības veicēju iespēju saņemt finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai un attīstībai ar investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem.

Pieejamais atbalsts komersantam: Starta aizdevumu programmas mērķis ir nodrošināt aizdevumu uzņēmumiem, kuriem nav starta kapitāla, ir nepietiekams nodrošinājums, kā arī nepietiekama darbības vēsture, lai saņemtu aizdevumu komercbankā. Atbalsts pieejams līdz 250 000 euro apmērā komersantiem, kas veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību.

Savukārt produktivitātes aizdevumu programma ir ar mērķi veicināt uzņēmēju attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu atbalstot produktivitāti veicinošas investīcijas, paredzot atbalstu no 100 000 līdz 5 000 000 euro komersantiem ar vismaz 12 mēnešu pieredzi un ne mazāk kā 5 darbiniekiem štatā.

Plašāka informācija pieejama Altum mājas lapā

Produktivitātes aizdevumi inovatīvām iekārtām (t.sk. ar kapitāla atlaidi)

Pilnais nosaukums: Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.2. pasākums “Produktivitātes aizdevumi (t.sk. ar kapitāla atlaidi) inovatīvām iekārtām, pētniecībai un attīstībai, tehnoloģiju pārnesei”

Kopējais finansējums: 69 140 000 euro

Projekta apraksts: ar aizdevumu palīdzību paredzēts sekmēt inovatīvu uzņēmumu attīstību Latvijā, ieviešot inovatīvus ražošanas procesus, sniedzot atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izveidei, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās.

Pieejamais atbalsts komersantam: pieejams investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem MVU komersantiem. Inovatīvām iekārtām vidējais aizdevuma apmērs ir 1 000 000 euro jeb aizdevums 75% no projekta izmaksām. Kapitāla atlaide līdz 35%, bet ne lielāka par 1 000 000 euro, savukārt, tehnoloģiju pārnesei, prototipēšanai aizdevuma summa no 100 000 euro līdz 3 000 000 euro. Komersanta līdzdalība jeb pašu finansējums vai galvojums vismaz 25%. Vidējais aizdevuma apmērs no 150 000 euro līdz 2 000 000 euro.

Aktualitātes par ieviešanu: Ministru kabineta noteikumi šobrīd ir izstrādes stadijā un tos plānots līdz 01.07.2023. nodot sabiedriskai apspriešanai.

Iespējkapitāls

Pilnais nosaukums: Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa " Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām " 1.2.3.2. pasākuma "Iespējkapitāla ieguldījumi" īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums: 93 000 000 EUR

Normatīvais regulējums:

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts: Pasākuma mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību, tādējādi sekmējot jaunu, inovatīvu, ar augstas izaugsmes un produktivitātes potenciālu saimnieciskās darbības veicēju izveidi un attīstību Latvijā.

Pieejamais atbalsts komersantam: Pirmssēklas ieguldījumiem pieejamais atbalsts līdz 250 00 euro – prototipa izstrādei un testēšanai, intelektuālo tiesību nostiprināšanai, pirmo klientu iegūšanai. Sēklas ieguldījumiem pieejamais atbalsts līdz 1 500 000 euro apmērā – produkta pielāgošanai tirgum, tirgus apgūšanai, eksportam. Sākuma riska kapitāla fondā pieejamais atbalsts līdz 2 000 000 euro, izaugsmes riska kapitāla fondā uzņēmuma produktu attīstībai līdz 4 000 000 euro apmērā.

Plašāka informācija pieejama Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" mājas lapā