Garantijas

Finansējums: digitalizācijai 4 934 738 euro, individuālās garantijas, portfeļgarantijas – 34 543 165 euro

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts: garantija kalpo kā papildus nodrošinājums uzņēmuma saistībām bankā. Garantiju izsniedz uzņēmumiem, kuriem ir nepietiekošs nodrošinājums, lai saņemtu aizdevumu vai lai saņemtu aizdevumu nepieciešamajā apmērā, bet ir caurspīdīga finanšu vēsture un pozitīva kredītspēja.

Pieejamais atbalsts komersantam: garantiju var saņemt Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas. Ar garantiju nodrošina investīciju aizdevumu, apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, finanšu līzingu, konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas u.c.

Garantiju sniedz līdz 80% no finansējuma pamatsummas. Atbalsta apmērs individuālās garantijām darījumiem no 500 000 euro līdz 7 000 000 euro, portfeļgarantijas darījumiem līdz 500 000 euro un digitalizācijas un automatizācijas darījumiem no 200 000 līdz 7 000 000 euro.

Plašāka informācija pieejama Altum mājas lapā

Kontaktpersona:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.3. pasākums “Starta, izaugsmes aizdevumi”

Finansējums15 662 858 euro

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts – Starta, izaugsmes aizdevumu programma paredz nodrošināt aizdevumu uzņēmumiem, kuriem nav starta kapitāla, ir nepietiekams nodrošinājums, kā arī nepietiekama darbības vēsture, lai saņemtu aizdevumu komercbankā.

Pieejamais atbalsts komersantam: Atbalsts pieejams līdz 250 000 EUR apmērā komersantiem ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem, kas veic vai gatavojas uzsākt saimniecisko darbību. Pasākums paredzēts komersantiem ar pieredzi no 0 līdz 7 gadiem.

Plašāka informācija pieejama Altum mājas lapā.

Kontaktpersona: 

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.5. pasākums “Aizdevumi, produktivitātes kāpināšanai (investīcijas un apgrozāmie līdzekļi)”

Finansējums15 662 858 euro

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts – Programma paredz veicināt uzņēmēju attīstību un apgrozījuma apjoma pieaugumu atbalstot produktivitāti veicinošas investīcijas

Pieejamais atbalsts komersantam: Atbalsts no 100 000 līdz 5 000 000 EUR komersantiem ar aizdevuma termiņu līdz 15 gadiem ar vismaz 12 mēnešu pieredzi un ne mazāk kā 5 darbiniekiem štatā.

Plašāka informācija pieejama Altum mājas lapā.

 

Kontaktpersona:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.2. pasākuma "Produktivitātes aizdevumi inovatīviem uzņēmumiem"

Kopējais finansējums: 68 237 555 euro

Projekta apraksts: ar aizdevumu palīdzību paredzēts sekmēt inovatīvu uzņēmumu attīstību Latvijā, ieviešot inovatīvus ražošanas procesus, sniedzot atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izveidei, kā arī palielinot privātā sektora ieguldījumus pētniecībā, attīstībā un inovācijās.

Pieejamais atbalsts komersantam: pieejams investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem MVU komersantiem. Inovatīvām iekārtām vidējais aizdevuma apmērs ir 1 000 000 euro jeb aizdevums 75% no projekta izmaksām. Kapitāla atlaide līdz 35%, bet ne lielāka par 1 000 000 euro, savukārt, tehnoloģiju pārnesei, prototipēšanai aizdevuma summa no 100 000 euro līdz 3 000 000 euro. Komersanta līdzdalība jeb pašu finansējums vai galvojums vismaz 25%. Vidējais aizdevuma apmērs no 150 000 euro līdz 2 000 000 euro.

Aktualitātes par ieviešanu: Ministru kabineta noteikumi šobrīd ir izstrādes stadijā un tos plānots līdz 15.12.2023. nodot sabiedriskai apspriešanai.

Kontaktpersona:

Programma "Iespējkapitāla ieguldījumi"

Kopējais finansējums: 91 786 124 euro

Apstiprinātais finansējuma saņēmējs – Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Projekta apraksts: Pasākuma mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību, tādējādi sekmējot jaunu, inovatīvu, ar augstas izaugsmes un produktivitātes potenciālu saimnieciskās darbības veicēju izveidi un attīstību Latvijā.

Pieejamais atbalsts komersantam: Pirmssēklas ieguldījumiem pieejamais atbalsts līdz 250 00 euro – prototipa izstrādei un testēšanai, intelektuālo tiesību nostiprināšanai, pirmo klientu iegūšanai. Sēklas ieguldījumiem pieejamais atbalsts līdz 1 500 000 euro apmērā – produkta pielāgošanai tirgum, tirgus apgūšanai, eksportam. Sākuma riska kapitāla fondā pieejamais atbalsts līdz 2 000 000 euro, izaugsmes riska kapitāla fondā uzņēmuma produktu attīstībai līdz 4 000 000 euro apmērā.

Plašāka informācija pieejama  Altum mājas lapā.

 

Kontaktpersona:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 4.2.4.1. pasākums “Atbalsts nozaru vajadzībās balstītai pieaugušo izglītībai” 1.kārta

Kopējais finansējums: 14 508 130 euro

Mērķis: sniegt atbalstu darba devēju izaugsmes vajadzībās balstītai, mērķorientētai nodarbināto personu kompetences paaugstināšanai un mācību pieejamības barjeru mazināšanai, tādējādi veicinot darba devēju ieguldījumus cilvēkresursos un motivējot darba devējus iesaistīt savas nodarbinātās personas papildu prasmju pilnveidošanai un paaugstināt nodarbināto personu produktivitāti.

Gala labuma guvēji: sīkie (mikro), mazie, vidējie un lieli ekomersanti

Pieejamās aktivitātes: nozaru vajadzībās balstītai komersantu nodarbināto personu darba pienākumos definēto vispārējo vai profesionālo kompetenču pilnveidei, formālās un neformālās izglītības ietvaros.

Aktualitātes par ieviešanu: Noteikumu projekts atrodas izstrādes stadijā, plānots, ka atbalsts būs pieejams no 2024.gada I ceturksnī.

Kontaktpersona: