Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 4.3.nodaļā noteikta īstermiņa sertifikāta izsniegšanas un izmantošanas kārtība.

Īstermiņa sertifikātu izsniedz personai (izņemot šo noteikumu 232. punktā minētās personas) par Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē, Austrālijas Savienībā, Jaunzēlandē vai Kanādā veiktu vakcināciju, lai atbilstoši šo noteikumu 2.16. apakšpunktam apliecinātu, ka persona Latvijā ir uzskatāma par pilnībā vakcinētu personu.

Īstermiņa sertifikāts ir derīgs līdzvērtīgi sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam un tikai Latvijas teritorijā. Īstermiņa sertifikāts ir derīgs 30 dienas no izsniegšanas brīža un pēc minētā termiņa tiek dzēsts.

Īstermiņa sertifikātu izsniedz TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI, kas noslēguši sadarbības līgumu ar Nacionālo veselības dienestu par personas datu apstrādi un attiecīgu īstermiņa apliecinājumu izsniegšanu, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Salacgrīvā, Valmierā un Ventspilī.

Tūrisma informācijas centri:

  • nodrošina, ka īstermiņa sertifikātu izsniegšanā iesaistītie darbinieki atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar Nacionālo veselības dienestu ir apmācīti attiecībā uz personas datu apstrādi un vakcinācijas faktu apliecinošo dokumentu autentifikācijas noteikšanu;
  • ir tiesīgi pienākumu izsniegt īstermiņa sertifikātu deleģēt citām tūrisma pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām institūcijām, nodrošinot ne vairāk kā vienu minēto apliecinājumu izsniegšanas vietu. Rīgā var nodrošināt līdz piecām minēto apliecinājumu izsniegšanas vietām;

Īstermiņa sertifikātu izsniedz:

  • pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu;
  • pēc personu apliecinošu dokumentu un vakcināciju apliecinošu dokumentu autentiskuma un atbilstības pārbaudes;
  • atbilstoši Nacionālā veselības dienesta izstrādātajai procedūrai;
  • iekļaujot tajā informāciju, kas atbilst šo noteikumu 222. punktā minētajam sertifikāta saturam, kā arī informāciju par personu, kas apliecinājumu izdevusi (vārds (vārdi), uzvārds, personas kods).

Tūrisma informācijas centrs paraksta īstermiņa sertifikātu, kā arī reģistrē, izsniedz un pārbauda to atbilstoši prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 7. nodaļā attiecībā uz sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu, ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā pēc personas pieteikuma saņemšanas.

Tāpat tūrisma informācijas centrs par dokumentu pārbaudi un īstermiņa sertifikāta izsniegšanu ir tiesīgs iekasēt samaksu, kuras apmērs nepārsniedz 10 EUR.