Būvlaukums

Ņemot vērā darbaspēka trūkumu tādās tautsaimniecībai būtiskās nozarēs kā apstrādes rūpniecība un būvniecība, Ministru kabinets š.g. 19. decembra sēdē apstiprināja grozījumus Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtībā. Ar grozījumiem tiks atvieglotas prasības saimnieciskās darbības veicējiem, kuri plāno Latvijā nodarbināt ārzemju darbiniekus profesijās, kas Latvijā nav reglamentētas 

Šobrīd spēkā esošais regulējums jau paredz, ka prasība iesniegt izglītību vai pieredzi apliecinošu dokumentu kopiju netiek prasīta gadījumos, kad ārzemnieks tiek uzaicināts nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst Profesiju klasifikatora 9. pamatgrupā - vienkāršās profesijas. Līdz ar to uzaicinātāji (darba devēji) bieži vien mākslīgi pazemināja amatu grupas, lai izvairītos no šīs prasības. Vienlaikus jānorāda, ka iesniedzamajā pieprasījumā ielūguma apstiprināšanai uzaicinātājs jau tāpat norāda ziņas par ārzemnieka izglītību.  

Turpmāk uzaicinātājam – darba devējam nevajadzēs vairs iesniegt ārzemnieka izglītību  apliecinoša dokumenta kopiju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ja ārzemnieku paredzēts nodarbināt profesijā, kas Latvijā nav reglamentēta. Šo dokumentu aizstās ar pašapliecinājumu, ka ar ārzemnieku ir notikusi darba intervija par nepieciešamo kompetenci paredzēto darbu veikšanai vai, ja tāda nav, apņemšanos, ka uzaicinātājs (darba devējs) nodrošinās ārzemnieka apmācību. 

 Ar apstiprinātajām izmaiņām tiks mazināts arī administratīvais slogs institūcijām, kas ikdienā izskata uzaicinātāju iesniegtos pieprasījumus par ārzemniekiem - Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Latvijas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstīs. Šobrīd iesaistītajām institūcijām ir jāpieprasa minētie dokumenti un jāveic laikietilpīgas pārbaudes to autentifikācijai, jo iestādes saskaras ar viltotu dokumentu iesniegšanu, kas pagarina kopējo pieteikuma izskatīšanas laiku. 

 Par izmaiņām regulējumā ir panākta vienošanās 2023. gada 9. augusta Cilvēkkapitāla attīstības padomē un tas ir atbalstīts 2023. gada 10. augusta Ministru kabineta Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes tematiskajā komitejā. 

Vairāk par apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība" – vienotajā Tiesību aktu portālā 

Ministru kabineta apstiprinātās izmaiņas Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtībā ir daļa no kopējās normatīvā regulējuma izmaiņu pakotnes, kuru mērķis ir samazināt komersantiem administratīvo slogu un vienkāršot ārvalstu darbaspēka piesaistes procesu. 

Tuvākajā laikā EM plāno iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Imigrācijas likumā ar mērķi ierobežot negodprātīgus darba devējus – ārvalstu darba spēka uzaicinātājus, MK noteikumos Nr. 55 Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu paredzot, ka uzņēmums varēs piesaistīt darbaspēku no ārvalstīm, ja darba devējs būs publicējis atklātu vakanci NVA, kā arī grozījumus MK 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 225 Noteikumi par ārzemniekam nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un finanšu līdzekļu esības konstatēšanu, paredzot noteikt, ka ārvalstu darbaspēkam tiek noteikta ne mazāka par Latvijas Republikā strādājošo mēneša vidējo bruto darba samaksu. Tāpat plānots arī ieviest “zaļā koridora” kritērijus godprātīgiem uzņēmējiem, lai samazinātu komersantiem administratīvo slogu un paātrinātu administratīvos procesus darba spēka piesaistes jautājumos. 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv