Jānis Salmiņš, valsts sekretāra vietnieks

Lai uzlabotu darba organizāciju un stiprinātu ministrijas kapacitāti cilvēkkapitāla pārvaldības jomā, kā arī lai attīstītu darba tirgus vajadzību noteikšanas sistēmu, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieka cilvēkkapitāla pārvaldības un makroekonomiskās attīstības jautājumos iecelts Jānis Salmiņš.

Darba tirgus un cilvēkkapitāla attīstība ir virziens, kurā Ekonomikas ministrija ir apņēmusies ieņemt daudz būtiskāku lomu nekā līdz šim, kļūstot par koordinējošo centru jaunai visaptverošai pieejai šīs jomas veicināšanai. Mums beidzot ir darbos, ne vārdos, jāsekmē darbaspēka novirzīšana uz augstākas pievienotās vērtības nozarēm, jānodrošina darba tirgus vajadzībām atbilstoša pārkvalifikācija un mūžizglītība, kā arī jāpanāk maksimāla iekšējo darbaspēka resursu izmantošana. Esmu pārliecināts, ka Jāņa Salmiņa pieredze un kompetence ir izcili piemērotas šī atbildīgā uzdevuma vadīšanai”, uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

J. Salmiņš kopš 2006. gada ieņēmis dažādus vadošus amatus Ekonomikas ministrijā, t.sk. vadījis Analītikas dienestu un Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamentu, atsevišķos posmos paralēli pildot arī Ministru prezidenta un izglītības un zinātnes ministra padomnieka pienākumus. J. Salmiņam ir sociālo zinātņu bakalaura un maģistra grāds ekonomikā.

Jauno cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju izstrādājam ar mērķi, lai radītu sistēmisku pieeju savlaicīgai darbaspēka piedāvājuma pielāgošanai nākotnes darba tirgus vajadzībām. Ieguldījumiem cilvēkkapitālā ir būtiska loma tautsaimniecības konkurētspējas stiprināšanā un produktivitātes pieaugumā, kas nozīmē lielākus ienākumus iedzīvotājiem. Darba tirgus vajadzībām atbilstošas prasmes ir vitāli svarīgas Latvijas uzņēmumu attīstībai un  labi apmaksātu darba vietu pieaugumam. Ekonomikas ministrijai uzņemoties vadošo lomu cilvēkkapitāla politikā, kopā ar sadarbības partneriem esam sākuši darbu pie pārvaldības modeļa maiņas. Redzu, ka turpmāk svarīgi padziļināt dialogu ar uzņēmēju organizācijām, sociālajiem partneriem, mūsu lielākajiem eksportētājiem, vienlaikus kā platformu attīstot arī Latvijas Darba devēju konfederācijas izveidotās nozaru ekspertu padomes uzņēmumu vajadzību apzināšanai.  Pastāvīgi analizējot tendences ekonomikā un darba tirgus attīstību, redzu nepieciešamību pastiprināt Ekonomikas ministrijas lomu valsts pasūtījuma veidošanā izglītības sistēmai. Būtiski stiprināt dialogu gan ar profesionālās izglītības iestādēm, gan augstskolām, gan citiem iesaistītajiem partneriem lai kopā rastu labākos risinājumus mūsu visu spēju un prasmju attīstībai,” uzsver J. Salmiņš.

Valsts sekretāra vietnieka cilvēkkapitāla pārvaldības un makroekonomiskās attīstības jautājumos pakļautībā ir divas struktūrvienības:

  • Cilvēkkapitāla attīstības departaments, kas tika izveidots 2023.gadā un kura galvenais uzdevums ir izstrādāt Nacionālo cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju, t.sk. noteikt galvenos stratēģijas virzienus un mērķus, kā arī ilgtermiņa prioritāros rīcības virzienus stratēģisko mērķu sasniegšanai. Tāpat departamenta uzdevumi ir nodrošināt rīcības plāna cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas stratēģisko mērķu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanai izstrādi un tā īstenošanas uzraudzību; nodrošināt Cilvēkkapitāla attīstības koordinācijas padomes sekretariāta funkcijas; sniegt priekšlikumus par  mācību kvalitātes un efektivitātes pilnveidošanu.
  • Analītikas dienests, kas pastāvīgi analizē Latvijas ekonomiskos rādītājus un procesus, tautsaimniecības struktūru, tās funkcionēšanas un attīstības dinamiku, izstrādā tautsaimniecības attīstības scenārijus un makroekonomisko rādītāju prognozes, analizē darba tirgus attīstību un izstrādā darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes, analizē starptautiskos indeksus un reitingus ekonomikas jomā, saskaņo ar Finanšu ministriju galveno makroekonomisko rādītāju prognozes (oficiālā prognoze) valsts budžeta projekta izstrādāšanai, analizē Latvijas struktūrpolitiku un darba tirgus politiku un dot priekšlikumus tās uzlabošanai, utt.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv