att

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 7.1.2.2./16/I/001 „Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide”

 

Pētījuma mērķis - izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (DTAPS), lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, tostarp – paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

 

Pētījuma galvenie uzdevumi: 

  • Izpētīt esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu un tās izveides un pilnveides iespējas, apzinot esošo situāciju Latvijā un citās valstīs, apzinot iesaistīto pušu viedokļus par nepieciešamajiem DTAPS uzlabojumiem, sagatavojot priekšlikumus DTAPS pilnveidei un priekšlikumus EM vidēja un ilgtermiņa prognožu dimensiju skaita paplašināšanai, sagatavojot infografiku par DTAPS esošo un vēlamo situāciju;

 

  • Lai paplašinātu Ekonomikas ministrijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu atspoguļošanas iespējas, definēt prasības iepirkumam par mājas lapas sadaļas izstrādi, veikt citu valstu darba tirgus prognožu atspoguļošanas platformu un pieredzes izpēti un definēt galvenos analītiskos rādītājus prognožu analīzes/atspoguļošanas platformai;

 

  • Sagatavot priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem vidēja un ilgtermiņa prognozēšanā izmantojamo datu jomā. Veikt datu kvalitātes analīzi un alternatīvu datu avotu izmantošanas iespējas darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēšanā.

 

  • Izveidot izglītības profesiju atbilstības tabulu vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšanas vajadzībām. Izpētīt Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijas ESCO adaptācijas iespējas.

 

  • Balstoties uz citu valstu pieredzi, sagatavot priekšlikumus un izpētīt iespējas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanai selektīvas darbaspēka imigrācijas mehānismu ieviešanas kontekstā. Piedāvāt efektīvāko modeli, pēc kādiem principiem veidot profesiju sarakstu, kam piemērojami imigrācijas atvieglojumi.

 

  • Sasaistīt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu rezultātus ar izglītības piedāvājumu: izpētīt darba tirgus prognožu izmantošanas iespējas izglītības un nodarbinātības rīcībpolitikā. Izstrādāt instrukciju/vadlīnijas izglītības politikas veidotājiem un karjeras konsultantiem par darba tirgus prognožu interpretāciju un izmantošanu izglītības piedāvājuma un karjeras vadībā, instrukciju prezentēt izglītības politikas veidotājiem un karjeras konsultantiem, organizējot semināru.

 

Pētījuma veicējs - SIA “AC Konsultācijas”.

 

Pētījuma gala ziņojums.

 

Pētījuma gala ziņojuma apkopojums.

 

Vadlīnijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu interpretācijai un izmantošanai