Atbilstoši 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360) 14.2 punktam[1], nav ierobežota inventāra noma ārtelpās. Vienlaikus, ir aizliegti saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi (attiecas un iekštelpām un ārtelpām) un ir aizliegta sporta inventāra noma iekštelpās. Sporta inventāra noma ārtelpās nav aizliegta, izņemot, ja tā saistīta ar izklaides pakalpojumu, jo izklaides pakalpojumi ir aizliegti.

Papildus, Noteikumu nr.360 32.18.1. apakšpunkts nosaka atļāvumu: sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un netiek izmantotas ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.   

Līdz ar to ir atļautas fiziskas aktivitātes ārtelpās organizēti grupās līdz 20 personām, neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus, tostarp sporta spēles, ja tās tiek organizētas ar sporta un fizisku aktivitāšu mērķi nevis izklaides mērķi.

 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina:

 1. pasākumi notiek tikai ārtelpās, netiek izmantotas ģērbtuves un/vai dušas;
 2. grupas lielums ir ne vairāk kā 20 cilvēki (neskaitot speciālistus un darbiniekus); pakalpojumu sniegšanas vietā neatrodas personas, kas nav iesaistītas aktivitātē vai kas nav speciālisti vai darbinieki;
 3. apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
 4. tiek nodrošināta 2 metru distance starp dažādu mājsaimniecību locekļiem;
 5. iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits;
 6. tiek veikta regulāra virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, kā arī tiek nodrošināta dezinfekcijas līdzekļu pieejamība dalībniekiem pasākuma laikā;
 7. notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma, dažādas plūsmas nesastopas un nepārklājas;
 8. vienu inventāru izmanto tikai vienas mājsaimniecības locekļi;
 9. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus;
 10. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5. punktam, lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (un informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem, tai skaitā svešvalodās:
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties un pakalpojumu nedrīkst saņemt personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu starp dažādām mājsaimniecībām, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.
 1. ​​​​​​​atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5.1 punktam, lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (vai informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.
 2. aktivitāšu laikā netiek izmantoti transporta pakalpojumi, netiek sniegti ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumi un visu pakalpojuma pamatā ir tikai fiziskās aktivitātes brīvā dabā.

 

Pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā – lasertag, peintbola un airsoft parku darbiniekiem, ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://www.spkc.gov.lv/lv, kā arī Valsts kancelejas speciāli izveidotajā tīmekļvietnē https://covid19.gov.lv/, kur tiek apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem. 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS RŪPĪGI IZVĒRTĒT VISUS RISKUS PIRMS PUBLISKU VIETU, T.SK. LASERTAG, PEINTBOLA UN AIRSOFT PARKU, APMEKLĒJUMA!

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14.2. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p14.2.