Mazinoties Covid-19 izplatībai un turpinot pakāpeniski mazināt pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus, no 12. 06.2021. darbu atsākt var bērnu atrakcijas un izklaides parki ārtelpās - pēc 10.jūnijā valdības apstiprināto grozījumu Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” stāšanās spēkā būs atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām, t.sk. akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos.

Vispārējās prasības:

 • Labi redzamā vietā (t.sk. pie ieejas sabiedriskās ēdināšanas vietā) izvietot informāciju apmeklētājiem[1]:
  • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.
 • Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu[2].

 

Individuālu saimniecisko pakalpojumu sniegšana, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām

Atļauts sniegt individuālos saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar ārtelpu atrakcijām (tai skaitā akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos) ārtelpās, ievērojot šādas epidemioloģiskās drošības prasības[4]:

1. saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas klātienē ārtelpās, kas saistīta ar izklaidi, darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

2. nodrošināt 70% spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu pieejamību apmeklētājiem pirms un pēc inventāra/atrakcijas izmantošanas;

3. iespēju robežās samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, veikta regulāra (pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot 70 % spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus;

4. organizēta  apmeklētāju plūsma, nodrošinot distances ievērošanu starp dažādu mājsaimniecību locekļiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.360 noteiktajam:

5. vienai personai nodrošināts ne mazāk kā 20 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības;

Esošajā epidemioloģiskajā situācijā - līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam, tiek noteiktas šādas prasības attiecībā pret personu skaitu vai pakalpojuma sniegšanai noteikto platību, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības: izklaides atrakciju norises vietās ārtelpās, muzeju brīvdabas teritorijās, izstādēs ārtelpās, dabas takās un reliģiskās darbības veikšanas vietās ārtelpās tiek nodrošināta pietiekama pakalpojuma sniegšanas vietas vai reliģiskās darbības veikšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu nodrošināt 2 m distances ievērošanu un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās.

6. atļauts nodrošināt iekštelpās apmaksu, inventāra izsniegšanu, labierīcības, nodrošinot noteiktās prasības:

- vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā[6];

Esošajā epidemioloģiskajā situācijā - līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam, tiek noteiktas šādas prasības attiecībā pret personu skaitu vai pakalpojuma sniegšanai noteikto platību, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības: vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības.

7. atļauts izmantot iekštelpu ģērbtuves, nodrošinot ne vairāk kā 25% piepildījumu (saglabājas distances ievērošanas nosacījums);

8. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā. Šī persona:

8.1. atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;

8.2. pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu pakalpojuma sniegšanas vietā;

8.3. objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

9. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī augstāk minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs “110”.

 

Papildus:

 • Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši spēkā esošajam regulējumam – ārtelpās[7] (un/vai iekštelpās[8] (no 2021.gada 15.jūnija));
 • Ieviest apmeklētājiem un darbiniekiem drošas darbības protokolu;
 • Sociāli atbildīgi izvērtēt un nepiedāvāt pakalpojumus un atrakcijas, kuru lietošanā nav iespējams ievērot epidemioloģiskās drošības nosacījumus;
 • Ja nepieciešams, ieviest individuālus papildus pasākumus pakalpojumu sniegšanas vietā Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai (ja iestāsies ļoti augsts Covid-19 infekcijas izplatības risks valstī vai konkrētā reģionā);
 • Uzņēmums, izvietojot attiecīgu informāciju un komunikācijā ar klientiem, aicina izturēties atbildīgi, lai neveicinātu COVID-19 izplatības risku.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5.1

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 6. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p6

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14.4. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p14.4

[5] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p14.1

[6] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 15. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p15

[7] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p20.1

[8] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p20