Tā kā starp ES un Apvienoto Karalisti ir panākta vienošanās par Izstāšanās līgumu, tad beidzoties pārejas periodam 2020.gada 31.decembrī visi ES primārie un sekundārie tiesību akti uz Apvienoto Karalisti vairs nebūs piemērojami, tajā skaitā Eiropas Komisijas 2013.gada 17.septembra ieteikums par principiem, kas reglamentē SOLVIT. Tas nozīmē, ka Apvienotās Karalistes SOLVIT Centrs no šī brīža tiks izslēgts no SOLVIT tīkla. Attiecīgi visas tās SOLVIT lietas, kurās ir iesaistīta Apvienotā Karaliste un, kuras vēl būs atvērtas beidzoties pārejas periodam, tiks pārtrauktas (un paliks neatrisinātas).

 

2020.gada janvārī SOLVIT datubāzē bija reģistrētas 1195 atvērtas lietas, kurās iesaistīta Apvienotā Karaliste:

  • 648 lietas, kas saistītas ar Apvienotās Karalistes pilsoņu problēmām citās ES dalībvalstīs (uz Latviju neviena no šīm lietām neattiecas) un
  • 547 lietas, kas ietver sūdzības no ES pilsoņiem par Apvienotās Karalistes iestādēm, tai skaitā 1 Latvijas pilsoņa sūdzība.

 

Sākot ar 2021.gadu Eiropas Ekonomiskas zonas valstu, tostarp, Latvijas, pilsoņiem un uzņēmumiem problēmas būs jārisina nepastarpināti ar Apvienotās Karalistes nacionālajām iestādēm un otrādi.

 

Pilsoņu tiesības pārejas periodā

Pārejas periodā gan 27 ES valstu pilsoņi, gan Apvienotās Karalistes pilsoņi un viņu ģimenes locekļi turpinās baudīt uzturēšanās tiesības un tiesības brīvi pārvietoties, kas izriet no Direktīvas 2004/38/EK.

 

Taču pārejas periodā SOLVIT darbības jomā neietilps gadījumi, kas saistīti ar vēlēšanu tiesībām, tā kā Apvienotās Karalistes pilsoņi zaudēs tiesības balsot:

  • pašvaldību vēlēšanās (taču šīs tiesības var tikt piešķirtas saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem (piemēram, Spānija un Portugāle jau ir parakstījusi divpusējus nolīgumus ar Apvienoto Karalisti) un
  • Eiropas Parlamenta vēlēšanās.