Vienotā tirgus īstenošanas darba grupa (Single Market Enforcement Taskforce - SMET) ir izveidota 2020. gada martā ar Rīcības plānu vienotā tirgus noteikumu labākai īstenošanai uz izpildei. Rīcības plāns ir daļa no Eiropas rūpniecības stratēģijas. Latvijas ES Vienotā tirgus īstenošanas darba grupas kontaktpunkts ir Ekonomikas ministrija.

Šajā darba grupā Eiropas Komisija un ES dalībvalstu pārstāvji risina visakūtākās ES vienotā tirgus barjeras, kas būtiski kavē pārrobežu darbību ES ietvaros.

Darba grupas ietvaros izvēlētie risināmie jautājumi balstīti uz to ietekmi ES Vienotā tirgus pilnvērtīgai funkcionēšanai un konkrētiem veicamajiem uzdevumiem to sasniegšanai. Kā piemēram, līdzšinēji ES Vienotā tirgus īstenošanas darba grupa ir pievērsusies jautājumiem par dokumentu prasību samazināšanu reglamentēto profesiju jomā, dalībvalstu atļauju izsniegšanas procedūru uzlabošanai atjaunojamo energoresursu jomā, darbinieku norīkošanas prasību vienkāršošanai dalībvalstīs u.c.

Darba grupas ietvaros Eiropas Komisija ik gadu sagatavo ziņojumu par virzību izvēlēto jautājumu risināšanā un sasniegtajiem rezultātiem. Ar aktuālajiem projektiem un ziņojumiem var iepazīties SMET portālā (angļu valodā).