Vispārējās prasības:

 • Labi redzamā vietā (t.sk. pie ieejas pakalpojuma sniegšanas vietā) izvietot informāciju apmeklētājiem[1]:
  • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
  • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu) – izņemot laikā, kad persona sēž pie galda;
 • Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu[2].
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista pakalpojuma sniegšanas vietā. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai[3];

 

Papildus:

 • Ja nepieciešams, ieviest individuālus papildus pasākumus pakalpojumus sniegšanas vietā Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai (ja iestāsies ļoti augsts Covid-19 infekcijas izplatības risks valstī vai konkrētā reģionā);
 • Pakalpojumu sniegšanas vieta, izvietojot attiecīgu informāciju un komunikācijā ar klientiem, aicina izturēties atbildīgi, lai neveicinātu COVID-19 izplatības risku.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5.1

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 6. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p6  

Zemāk minētais ir attiecināms uz:

 1. Personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts[1], kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas[2];
 2. Personām, kurām ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts[3], kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju.

!!! Ja tiek apkalpotas ārvalstu personas/grupas:

 • Persona tiek atzīta par vakcinētu 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām.
 • Personai jāuzrāda aplikācija vai dokuments ar QR kodu, pakalpojuma sniedzēja atbildība ir šo kodu nolasīt, izmantojot aplikāciju.

Augstāk minētās personas var saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā, kultūras pakalpojumus (muzejos iekštelpās un ārtelpās, bibliotēkās un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietās), nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot 2m distanci[4]:

 • ja pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību augstāk minētajām prasībām (pārslimojusi persona / vakcinēta persona), un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;
 • ja publiskā pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst augstāk minētajām prasībām. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personas, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās prasības;
 • ja klātesošās personas pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību augstāk minētajām prasībām, un pakalpojuma sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus.

Pakalpojumu sniedzēja atbildība ir pārbaudīt gan darbinieku, gan apmeklētāju vakcinētas/pārslimojušas personas sertifikātu/QR kodu[5].

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.16. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.16

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.27. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.27

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.18. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.18

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.31. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.31

[5] Digitālais Covid-19 sertifikāts https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/digitalais-covid-19-sertifikats

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.6 punktam, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100 (līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120), iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 50 personas, tai skaitā privātos un publiskos pasākumos [1].

Papildus, 14.5. apakšpunkts nosaka, ka augstākās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, pieaugušo izglītības pakalpojumus, kā arī aktiermākslas kolektīvu nodarbības var organizēt iekštelpās, ja vienā telpā vienlaikus neatrodas vairāk kā 30 personas un vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pieejamās platības, kā arī ārtelpās grupās līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka šo grupu dalībnieki nesatiekas, kā arī 14.8.1. apakšpunkts nosaka, ka izstādēs, kultūrvietās, tai skaitā muzejos un reliģiskās darbības veikšanas vietās, iekštelpās katram apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no pasākuma norisei vai pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības.

Ekonomikas ministrija skaidro, ka atļauts vadīt ekskursijas:

 1. Sarkanais jeb nedrošais regulējums: ārtelpā grupām līdz 50 personām un iekštelpās grupām līdz 20 personām (neskaitot gidu/pavadoni), ievērojot pieejamās telpu platības un citas epidemioloģiskās drošības prasības.
 2. Dzeltenais jeb daļēji drošais regulējums (pakalpojumi tiek sniegti personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, personām ar sadarbspējīgu negatīva Covid-19 testa sertifikātu, bērniem līdz 12 gadu vecumam bez serrifikātiem): iekštelpās grupām līdz 30 personām (neskaitot gidu/pavadoni), ievērojot pieejamās telpu platības un citas epidemioloģiskās drošības prasības. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku grupu darbs, ja dažādu grupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
 3. grupas lielums ir ne vairāk kā 50 personas ārtelpās un ne vairāk kā 20 personas iekštelpās (neskaitot speciālistus un darbiniekus, grupas vadītāju, instruktoru vai gidu), ja iekštelpās katram apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no pasākuma norisei vai pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības izstādēs, kultūrvietās, tai skaitā muzejos un reliģiskās darbības veikšanas vietās;
 4. tiek nodrošināta 2 metru distance starp dažādu mājsaimniecību locekļiem;
 5. mutes un deguna aizsegi tiek lietoti pulcēšanās brīžos iekštelpās, tostarp, transporta līdzeklī;
 6. iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits;
 7. saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, dalībnieku dati (vārds, uzvārds un telefona numurs) tiek uzglabāts 30 dienas nepieciešamības gadījumā sniegšanai Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai;
 8. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus;
 9. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5. punktam, lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (un informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem, tai skaitā svešvalodās:
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties un pakalpojumu nedrīkst saņemt personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu starp dažādām mājsaimniecībām, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
 • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu (iekštelpās), kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu). Persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, netiek ielaista pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā (šīm personām pakalpojums netiek sniegts).

10. atbilstoši MK noteikumu Nr.360 5.1 punktam, lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (vai informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.

Par dabas tūrisma organizēšanu, lūdzu, skatīt EM mājas lapā: https://www.em.gov.lv/lv/dabas-turisma-aktivitates-artelpas

Transporta pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši regulējumam, lūdzu skat. nākamo lpp.

Ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti atbilstoši regulējumam: https://www.em.gov.lv/lv/sabiedriskas-edinasanas-sniegsana

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14.6. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p14.6

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (turpmāk – MK noteikumi Nr.360) 6.1 punktu[1] sabiedriskajā transportlīdzeklī tiek noteikts pasažieru skaita ierobežojums, kas nedrīkst pārsniegt 65% no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot Noteikumu 6.1 un 6.2 punktā noteiktās prasības.

Skaidrojam, ka, saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu, likumā noteikto sabiedriskā transporta pakalpojumi ir iedzīvotājiem pieejami pasūtītāja organizēti regulārie pasažieru pārvadājumi ar sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kurus pasažieri var izmantot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, savukārt sabiedriskie transportlīdzekļi ir sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistītie transportlīdzekļi (autobuss, tramvajs, trolejbuss, vilciens, M1 kategorijas transportlīdzeklis).

Līdz ar to secināms, ka tūristu autobuss nav sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā iesaistīts transportlīdzeklis, tomēr, vērtējot MK noteikumos Nr.360 paredzēto regulējumu kopumā, aicinām neregulāro transporta pakalpojumu – tūrisma braucienos ievērot MK noteikumu Nr.360 normas, kas attiecas uz sabiedrisko transportlīdzekli. Proti, Ekonomikas ministrijas un citu šajā skaidrojumā minēto valsts institūciju ieskatā tūrisma neregulārajiem transporta pakalpojumiem ir piemērojams MK noteikumu Nr.360 6.1 un 6.2 punkts, kurā tostarp paredzēts ierobežojums attiecībā uz pasažieru skaitu.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.360 6.1 punktu sabiedriskajā transportlīdzeklī tiek noteikts pasažieru skaita ierobežojums, kas nedrīkst pārsniegt 65% no tā ietilpības. Ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu, transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas, nodrošinot distancēšanās prasību ievērošanu.

Ekonomikas ministrijas un citu šajā skaidrojumā minēto valsts institūciju ieskatā būtu piemērojams vienlīdzības princips atbilstoši Administratīvā procesa likumā 6.pantā noteiktajam, proti, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, — atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem.

Līdz ar to pasažieru pārvadājumiem ar tūristu autobusu iekšzemē aicinām ievērot regulējumu, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pārvadātāju, ievērojot MK noteikumu Nr.360 4.punktā noteiktos pamatprincipus un MK noteikumu Nr.360 6.1 un 6.2 punktā noteiktās prasības.

Tātad, summējot:

 • 65% no transporta līdzekļa ietilpības, ja transportlīdzeklī tā specifikas dēļ nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un izkāpšanu - transportlīdzeklī tiek marķētas sēdvietas;
 • transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāji, kuri neatrodas no pasažieriem pilnībā nodalītā kabīnē, kā arī pasažieri lieto mutes un deguna aizsegus;
 • regulāra transportlīdzekļa vēdināšana, atverot logus un durvis;
 • transportlīdzekļa salona vēdināšanu arī reisa izpildes laikā, izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai, piemērotu laika apstākļu gadījumā, atverot lūkas, logus un veicot visu durvju atvēršanu pasažieru iekāpšanas pusē pieturvietās;
 • transportlīdzekļa tīrīšana un koplietošanas virsmu dezinfekcija pēc katras grupas apkalpošanas.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 6.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p6.1

Bibliotēkās, muzejos, muzejiem radniecīgās mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vietās ārtelpās vienai personai nodrošina pietiekamu pakalpojuma sniegšanas vietas vai reliģiskās darbības veikšanas vietas platība, lai pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji brīvi varētu ievērot 2 m distanci un tiktu novērsta cilvēku drūzmēšanās. Savukārt, izstādēs, kultūrvietās, tai skaitā muzejos un reliģiskās darbības veikšanas vietās, iekštelpās katram apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no pasākuma norisei vai pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības un pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā[1]. Ja publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 10 m2, vienlaikus telpā var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi[2]:

 1. apmeklētāju plūsma tiek organizēta vienā virzienā, nodalot ieeju no izejas, ja infrastruktūra nodrošina vairākas atsevišķas piekļuves vietas telpām un tiek ievērotas ugunsdrošības prasības;
 2. tiek kontrolēta apmeklētāju plūsma pie ieejām un izejām un vietās, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās;
 3. ja nepieciešams, tiek veikta apmeklētāju plūsmas organizēšana, tai skaitā iepriekšēja apmeklējuma laika rezervēšana;
 4. ir izstrādāta dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai un noteikta par šo pasākumu ievērošanu atbildīgā persona;
 5. tiek regulāri vēdinātas telpas.

Atgādinām, ka par iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu un pasākumu ievērošanu atbildīgā personas kontaktinformācija ir pieejama un skaidri redzama pakalpojuma sniegšanas vietā[3].

 

[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 15.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p15.1

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 15.2. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p15.2

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 15.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p15.1