Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās un Covid-19 izplatību sabiedrībā, līdz 2022.gada 28.februārim Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi pakalpojumu sniegšanai.

Prasības pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Uzmanību! 

No 2021. gada 15. decembra ir aizliegts sniegt pakalpojumus klātienē, ja pakalpojumu sniedzējam nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts (iziets pilns primārās vakcinācijas kurss)Attiecīgi, darba vietā klātienē atrodas tikai tie darbinieki, kam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

 

Saimnieciskos pakalpojumus (arī ekskursiju, dabas pārgājienu u.c.) sniedz un saņem, kā arī pasākumus organizē un apmeklē tikai personas, kuras ir pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 un spēj uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu, vienlaicīgi paredzot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus pakalpojumu sniegšanai un pasākumu norisei epidemioloģiski drošā vidē, tai skaitā sejas masku lietošanu, distances ievērošanu, darba laika ierobežojumus, platības nosacījumus uz vienu personu, kopējā personu skaita ierobežojumus un/vai pasākumu norisi tikai fiksētās sēdvietās. Ierobežojumi netiktu attiecināti tikai uz pakalpojumiem, kas ir vitāli nozīmīgi cilvēku sadzīvei vai ir saistīti ar cilvēku pamattiesību īstenošanu. 

 

Informatīvais materiāls darba devējiem (pienākumi un tiesības) (avots Labklājības ministrija)

Prasības pakalpojumu sniegšanai

Prasības Droša vide  
Pakalpojumu sniedzēji
 • Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu
Pakalpojumu saņēmēji
 • Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu
 • Bērni līdz 18 gadu vecumam bez sertifikāta vai testa
Sejas maskas
green check
Izņemot, kur tas nav objektīvi iespējams vai, ja tiek ievērota būtiska distance no citām individuālām personām vai mājsaimniecībām (piem. laivu braucienā)
Distance , apmeklētāju skaits vai platība
green check

Ārtelpās:

pietiekama pasākuma vietas platība, lai būtu iespējams ievērot 2 metru distanci starp individuālām personām vai mājsaimniecībām.

Nav apmeklētāju skaita ierobežojums.
Reģistrācija
green check
Transports Bez ierobežojumiem, bet ne vairāk kā sēdvietu skaits transporta līdzeklī. Pārvadātājs ir ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un tiek nodrošināta pasažieru sertifikātu verifikācija.
Muzeji

Iekštelpās:

vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās platības.

Ārtelpās:

pietiekama pasākuma vietas platība, lai būtu iespējams ievērot 2 metru distanci starp individuālām personām vai mājsaimniecībām.
Darba laika ierobežojums Klientu apkalpošana tikai no 6:00 līdz 23:00
 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā (skat. dokumenta paraugu) atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas atbilstību epidemioloģiski drošai videi, kurā nodrošināma apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto - aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju
  • darbinieku testēšanas iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ja tāda tiek veikta - kārtībā aprakstāmas testa veikšanas, rezultātu paziņošana un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs: 

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm. 
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli.

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu. 

Atbildīgā personas pienākumos ietilpst: 

 • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla); 
 • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skaitā uzrādīt iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu); 
 • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir. 

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai. 

Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas: 

 • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts; 
 • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
 • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti; 
 • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu; 
 • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums un, kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt (sertifikāts, personu identificējošs dokuments u.tml.). 

Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā. 

Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas.

 • Darba laiks 06:00-23:00
 • Apmeklētāju ar bērniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, plūsmas tiek nodalītas laikā vai telpā.
 • Ja ekskursijas/pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta degustācija – tā organizējama, ievērojot vispārējās epidemioloģiskās drošības prasības:
  • Sejas maskas, izņemot, degustācijas laiku
  • Sēdus vai stāvus ne vairāk kā 4 pieaugušas personas un ne vairāk kā 10 kopā ar bērniem (pie galdiņa), vismaz 2 metru attālums no citām personām
  • Degustācijas cienasts ir iepriekš sagatavots un porcionēts individuāli.
 • Aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus iekštelpās, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām, un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).
 • Personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, neieskaita šajos noteikumos noteiktajā maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitā, vai ko nosaka, ievērojot noteikto vienai personai nodrošināmo platību.
 • Saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona regulāru virsmu dezinfekciju veic maršruta galapunktos.
 • Transporta pakalpojuma sniedzējs veic regulāru salona vēdināšanu - maršrutu galapunktos – atverot transportlīdzekļa logus un durvis.
 • Saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona regulāru virsmu dezinfekciju veic maršruta galapunktos.
 • Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas norises vietas platība, vienlaikus var norisināties vairāku grupu darbs, ja dažādu grupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.
 • Saimniecisko pakalpojumu iespēju robežās sniedz pēc iepriekšēja pieraksta, dalībnieku dati (vārds, uzvārds un telefona numurs) tiek uzglabāts 30 dienas nepieciešamības gadījumā sniegšanai Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.
 • Atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus.