Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci, kā arī mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi saimniecisko pakalpojumu sniegšanai.

Līdz 2022.gada 28.februārim prasības saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Saimnieciskie pakalpojumi ir privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā, tirdzniecības, izklaides un atrakciju, ēdināšanas, remonta, avārijas novēršanas, uzkopšanas, nomas, foto pakalpojumi, preses abonēšana un citi.

Atsevišķiem saimnieciskiem pakalpojumu veidiem, tostarp, tirdzniecībai un sabiedriskai ēdināšanai, ir noteiktas speciālas epidemioloģiskās drošības prasības.

  Pakalpojumu sniegšana

  Uzmanību!

  No 2021. gada 15. novembra saimnieciskos pakalpojumus klātienē var sniegt un saņemt tikai epidemioloģiski drošā vidē, izņemot:

  • vitāli nepieciešamos pakalpojumus, kuri noteiktos gadījumos pieejami epidemioloģiski nedrošā vidē (piem. remonts un apkope, finanšu pakalpojumi, pasta pakalpojumi, telekomunikāciju pakalpojumi, fotopakalpojumi un izmitināšanas pakalpojumi individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros, veterinārmedicīnas pakalpojumi u.tml.) 
  • klātienes saimniecisko pakalpojumus iekštelpās, kas saistīta ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos), kuri līdz ārkārtas situācijas beigām ir aizliegti.
  Saimniecisko pakalpojumu sniegšana

  Saimniecisko pakalpojumu sniegšanai ir paredzēti stingri epidemioloģiskās drošības pasākumi (skat. sadaļu Prasības pakalpojumu sniegšanai).

  Ierobežojumi ir attiecināmi gan uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti epidemioloģiski drošā vidē, gan uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti epidemioloģiski nedrošā vidē.

  Saimnieciskie pakalpojumi var tikt sniegti, ja:

  • tiek ievērotas vispārējās un specifiskās epidemioloģiskās drošības prasības
  • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija
  • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam
  • tiek lietotas sejas maskas (medicīniskās maskas vai ne vājāks kā FFP2 respirators bez vārsta), izņemot gadījumus, kur tas traucē veikt darba vai profesionālos pienākumus

  Lai sniegtu un saņemtu pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam virs 18 gadu vecam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas fakts. Sertifikāts ir derīgs kopā ar personu identificējošu dokumentu.

  Epidemioloģiski drošā vidē pakalpojumu var saņemt ne tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, bet arī bērni līdz 18 gadu vecumam bez sertifikāta vai testa. No 2022.gada 15.februāra bērni līdz 18 gadu vecumam var saņemt pakalpojumus bez pilngadīgas pieaugušas personas pavadības.

  Prasības pakalpojumu sniegšanai

  Prasības Drošā vide Nedrošā vide (tikai vitāli svarīgie pakalpojumi)
  Vispārējās prasības
  (skat. sadaļu Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem)
  Sertifikātu verifikācija
  (skat. sadaļu Sertifikātu verifikācija)
  Darba laika ierobežojums
  Klientu apkalpošana tikai no 6:00 līdz 23:00
  Distance, apmeklētāju skaits vai platība


  Vienam apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības (ja telpa ir mazāka par 15 m2, tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs),

  3 metru distance starp pakalpojumu sniegšanas vietām vai stendu rindām un

  2 metru distance starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādām mājsaimniecībām


  Vienam apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības (ja telpa ir mazāka par 15 m2, tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs),

  2 metru distance starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādām mājsaimniecībām,

  pēc iespējas ar iepriekšēju pierakstu un

  iekštelpām, kur tiek sniegti pakalpojumi epidemioloģiski nedrošā vidē, ir atsevišķa ieeja no ārtelpas

  Sejas maskas
  Izņemot personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, un bērnam līdz 7 gadu vecumam, kā arī tie pakalpojumu sniedzēji, kuriem sejas maska traucē veikt darba vai profesionālos pienākumus.

  Papildus ieteikumi saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem:

  • Sniedzot saimnieciskos pakalpojumus, kur iespējams, starp pakalpojuma sniedzēju un klientu ieteicams izmantot stabilu aizsargbarjeru.
  • Pakalpojuma saņēmējam netiek piedāvāti dzērieni, uzkodas un lasāmviela.

  Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem

  • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
  • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā (skat. dokumenta paraugu) atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
   • iekštelpu un/vai teritorijas atbilstību epidemioloģiski drošai videi, kurā nodrošināma apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
   • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
   • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
   • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
   • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
   • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto - aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
   • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
   • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
   • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju
   • darbinieku testēšanas iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ja tāda tiek veikta - kārtībā aprakstāmas testa veikšanas, rezultātu paziņošana un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā

  Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:

  • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm
  • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli

  Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

  • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
  • Atbildīgās personas pienākumos ietilpst:
   • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu
   • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
   • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
   • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir
  • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
  • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
   • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
   • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
   • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
   • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
   • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt, ja pakalpojums tiek sniegts epidemioloģiski drošā vidē (sertifikāts, personu identificējošs dokuments u.tml.)
  • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
  • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas

  Informatīvie materiāli klientu informēšanai

  Sertifikātu verifikācija

  No 2021. gada 1. jūnija darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi apmeklētāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

  Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai App Store (Apple viedierīcēm) un Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic apmeklētāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

  Personai, uzrādot sadarbspējīgo sertifikātu, ir pienākums uzrādīt kādu no zemāk minētajiem personu identificējošiem dokumentiem:

  • personu apliecinošu dokumentu (eID karte vai pase)
  • transportlīdzekļa vadītāja apliecību
  • skolēna apliecību
  • studenta apliecību
  • pensionāra apliecību
  • izdienas pensijas saņēmēja apliecību