Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci, kā arī mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi saimniecisko pakalpojumu sniegšanai.

Prasības saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, ir atļauts nomāt telpas un teritorijas privātiem pasākumiem, tas ir, telpās atļauts pulcēties privāta pasākuma/pulcēšanās ietvaros līdz 10 personām, savukārt ārtelpās – līdz 20 personām (ieskaitot bērnus).

Privāts pasākums ir fiziskās personas plānots un organizēts sabiedrībai nepieejams (viena rezervācija/nomas līgums) pasākums privātā vai nomātā – atsevišķā slēgtā telpā vai teritorijā.

Ja tiek vienlaikus nomātas vairākas telpas un/vai teritorijas, jānodrošina, ka atsevišķas grupas nepārklājas un nesastopas, tostarp netiek izmantotas koplietošanas telpas, labierīcības utt.

Iznomātajā telpā/teritorijā ar privātas pulcēšanās mērķi neatrodas pakalpojuma sniedzējs un citas nepiederošas personas.

Gan nomnieks, gan iznomātājs ir solidāri atbildīgi par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, konkrētie ierobežojumi atrunājami arī telpu vai teritorijas nomas/īres līgumā.

Telpu/teritorijas īpašnieka jeb iznomātāja pienākumi:

 • iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijas sagatavošana, nomnieka informēšana;
 • telpu uzkopšana starp dažādiem klientiem: telpu vēdināšana, koplietošanas virsu tīrīšana/dezinfekcija;
 • ja pastāv acīmredzami riski, ka klients varētu pārkāpt epidemioloģiskās drošības prasības (piemēram, gatavojas organizēt pulcēšanos acīmredzami lielākam personu skaitam), atsaka nomas pakalpojuma sniegšanu;
 • ja iznomātājs konstatē epidemioloģiskās drošības pārkāpumus nomas pakalpojuma laikā, viņa pienākums ir aicināt klientu jeb nomnieku ievērot epidemioloģiskās drošības prasības un iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā noteiktos pasākumus, savukārt, ja nomnieks turpina to neievērošanu, iznomātāja pienākums ir pārtraukt pakalpojuma sniegšanu un, nepieciešamības gadījumā, vērsties pie uzraugošajām iestādēm.

Nomnieka pienākumi:

 • ievērot iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā norādītās prasības;
 • ievērot pulcēšanās ierobežojumus un citas epidemioloģiskās drošības prasības.

Privātas pulcēšanās ietvaros nevar tikt sniegti klātienes pakalpojumi (piemēram, sabiedriskā ēdināšana, labsajūtas, izklaides un atrakciju pakalpojumi).

Līdz ārkārtējās situācijas beigām 2022.gada 11.jnavārī arī aizliegti klātienes saimnieciskie pakalpojumi iekštelpās, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).

Nomas pakalpojumam kā neklātienes pakalpojumam nav noteikts darba laika ierobežojums.

Lai pēc iespējas ierobežotu Covid-19 slimības izplatību un pasargātu sevi un draugus vai tuviniekus, aicinām arī privātos pasākumos mājās vai nomātās telpās ievērot epidemiologu ieteikumus. Izvērtējiet iespēju veikt Covid-19 ātros antigēnu paš-testus pirms tikšanās!

 

Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas dalījums epidemioloģiski drošajā vai epidemioloģiski drošajā vidē ar bērniem, nodrošinot apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
 • Atbildīgās personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt epidemioloģiski drošā vidē (sertifikāts, tests, personu apliecinošs dokuments)
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas

Informatīvie materiāli klientu informēšanai