Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci, kā arī mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā līdz 2022.gada 28.februārim ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi saimniecisko pakalpojumu sniegšanai

Prasības saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, tostarp tirdzniecības izstādēm, ir noteiktas:

Uzmanību!

No 2021. gada 15. novembra līdz 2022. gada 28. februārim, turpinoties ārkārtējai situācijai valstī, tirdzniecības izstādes var notikt epidemioloģiski drošā vidē jeb t.s. “zaļajā” drošības režīmā.

Papildus rīkojumā noteiktajām vispārējām epidemioloģiskās drošības prasībām jānodrošina:

 • vienai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības
 • izstāžu norises vietās vismaz 3 metri eju platums starp izstāžu stendu rindām vai distance starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām
 • 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem.

Vienlaicīgi pakalpojumu sniegšanai un pasākumu norisei epidemioloģiski drošas vides nodrošināšanai tiek noteikts darba laiks no plkst. 6.00 līdz 23.00, visiem jālieto sejas maskas un jāievēro distance.

Uzmanību!

Personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, neieskaita noteiktajā maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitā, vai ko nosaka, ievērojot noteikto vienai personai nodrošināmo platību.

Pakalpojumu sniegšana un saņemšana epidemioloģiski drošā vidē

Saimnieciskie pakalpojumi, tostarp, tirdzniecības izstādes var tikt organizētas tikai epidemioloģiski drošā vidē ("zaļajā" režīmā), ja:

 • tiek ievērotas vispārējās un specifiskās epidemioloģiskās drošības prasības
 • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija
 • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam
 • tiek lietotas sejas maskas (medicīniskās maskas vai ne vājāki kā FFP2 respiratori bez vārsta), izņemot gadījumus, kur tas traucē veikt darba vai profesionālos pienākumus.

Lai sniegtu un saņemtu pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas fakts. Sertifikāts ir derīgs kopā ar personu identificējošu dokumentu.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā (skat. dokumenta paraugu) atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas atbilstību epidemioloģiski drošai videi, kurā nodrošināma apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto - aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju
  • darbinieku testēšanas iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ja tāda tiek veikta - kārtībā aprakstāmas testa veikšanas, rezultātu paziņošana un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs: 

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm. 
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli. 

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu. 

Atbildīgā personas pienākumos ietilpst: 

 • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla); 
 • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skaitā uzrādīt iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu); 
 • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir. 

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai. (vizuālie materiāli)

Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas: 

 • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts; 
 • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes; 
 • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti; 
 • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu; 
 • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt (sertifikāts, personu identificējošs dokuments u.tml.).   

Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā. 

Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas.