Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, kā arī lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un novēršamās mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets lēmis izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g. 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Prasības tūristu mītņu darbībai noteiktas:

Apstiprinot rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu un grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", valdība lēmusi samazināt cilvēku mobilitāti un kontaktēšanās iespējas un līdz ar to inficēšanās ar Covid-19 risku, nosakot sekojošus drošības pasākumus pakalpojumu sniegšanas vietās laika posmam.  

Uzmanību!

Izmitinšānas pakalpojumu sniedzēji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus līdz 2021. gada 15. novembrim var veikt ar derīgu testēšanas sertifikātu, ja tie būs uzsākuši vakcinācijas kursu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad šādu prasību noteicis darba devējs, un/vai būs pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu līdz 2021. gada 15. novembrim.

No 2021. gada 13. oktobra darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts savus darba pienākumus var veikt:

 • līdz 2021. gada 20. oktobrim:
  • ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
  • ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 24 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
  • ar darba devēja veiktu SARS-CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un tas ir negatīvs (testu organizē un reģistrē darba devējs; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju)
 • no 2021. gada 20. oktobra līdz 2021. gada 15. novembrim ar testēšanas sertifikātu (tests veikts laboratorijā; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju).

Informatīvais materiāls darba devējiem (pienākumi un tiesības) (avots Labklājības ministrija)

Darba devējs iespēju robežās organizē darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā. Darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, darba vietā telpās klātienē atrodas tikai ar darba devēja norīkojumu un, ja darbiniekam nav Covid-19 inficēšanās pazīmes vai aizdomas par inficēšanos ar Covid-19 un ir testēšanas sertifikāts vai  darba devēja veikts antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām un tas ir negatīvs.  Prasību par testa veikšanu var neattiecināt uz darbiniekiem, kam, veicot savus darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās.   

Saimnieciskos pakalpojumus (arī ēdināšanas pakalpojumus) sniedz un saņem, kā arī pasākumus organizē un apmeklē tikai personas, kuras ir pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 un spēj uzrādīt derīgu sadarbspējīgu sertifikātu, vienlaicīgi paredzot stingrus epidemioloģiskās drošības pasākumus pakalpojumu sniegšanai un pasākumu norisei epidemioloģiski drošā vidē, tai skaitā sejas masku lietošanu, distances ievērošanu, darba laika ierobežojumus, platības nosacījumus uz vienu personu, kopējā personu skaita ierobežojumus un pasākumu norisi tikai fiksētās sēdvietās. Ierobežojumi netiktu attiecināti tikai uz pakalpojumiem, kas ir vitāli nozīmīgi cilvēku sadzīvei vai ir saistīti ar cilvēku pamattiesību īstenošanu.  

Pilnībā Covid-19 vakcinētu vai pārslimojušu vecāku pavadībā pakalpojuma sniegšanas vietu var apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez sadarbspējīga sertifikāta un bērni no 12 gadu vecuma ar sadarbspējīgu sertifikātu vai izglītības iestādē veiktu Coivd-19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām.   ​​​

Pakalpojumu sniegšanas vides un režīmi

Ēdināšanas pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējam atkarībā no darba vides un apstākļiem ir iespējas sniegt pakalpojumu šādos drošības režīmos:

 • Epidemioloģiski drošā vidē jeb "Zaļajā" režīmā – pakalpojumu sniedzējam, kurš nonāk tiešā kontaktā ar apmeklētāju, un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu.
 • Epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem jeb "Zaļajā ar bērniem" režīmā – pakalpojumu sniedzējam, kurš nonāk tiešā kontaktā ar apmeklētāju, jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, bet pakalpojuma saņēmējs var būt personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai bērns no 12 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, vai bērns līdz 12 gadu vecumam bez testa un/vai sertifikāta, ja viņa pavadošajai personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • Epidemioloģiski nedrošā vidē jeb "Sarkanajā" režīmā – šajā režīmā pakalpojumu var sniegt tikai individuāli, t.i. apkalpojot vienu klientu/mājsaimniecību. Šajā režīmā - pakalpojumu var sniegt vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs jebkurai personai, tai skaitā, personai, kuras veselības stāvoklis nav zināms vai kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu:

- atļauts sniegt izmitināšanas pakalpojumu pēc principa “durvis-viesu numuriņš-durvis”, maksimāli ierobežojot personu uzturēšanos vai pulcēšanos koplietošanas telpās;

- vienā viesu numuriņā atļauts izmitināt vienu personu vai vienas mājsaimniecības locekļus; aizliegts izmitināt tūristu grupas utml., kur vienā istabā ir vairākas mājsaimniecības;

-pārējo pakalpojumu sniegšanā, kas tiek sniegti tūristu mītnē, jāvadās pēc vispārējā regulējuma.

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai. Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu: 

 • iekštelpu un/vai teritorijas dalījums epidemioloģiski drošajā vai epidemioloģiski drošajā vidē ar bērniem, nodrošinot apmeklētāju sertifikātu verifikāciju;  
 • 2m distancēšanās iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos); 
 • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks; 
 • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai; 
 • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei; 
 • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu; 
 • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā;  
 • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei; 
 • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu  īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. 

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:  

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm;
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli.  

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.   

Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Darba devējam ir tiesības noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. 

Darba devējs nepielaiž augstāk minētos darbiniekus veikt darba pienākumus, kas saistīti ar darba devēja apzinātajiem inficēšanās riskiem darba vietā, ja darbinieks nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.  

Savukārt, ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav cita vienošanās ar darba devēju. 

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu.  

Atbildīgā personas pienākumos ietilpst:  

 • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla); 
 • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skaitā uzrādīt iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu); 
 • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir.  

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai. (vizuālie materiāli

Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:  

 • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts;  
 • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;  
 • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;  
 • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu;  
 • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski drošā ar bērniem, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt (sertifikāts, tests, personu apliecinošs dokuments). 

Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā.  

Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas.  

Nozares specifiskās prasības

  Epidemioloģiskā vide Paklapojumu sniedzēji Pakalpojumu saņēmēji Maskas Distance Citi pakalpojumi
  Drošā vide

Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. 

Personas ar adarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu. 

 

Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. 

Personas ar adarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu. 

 

Koplietošanas telpās, ja tādas ir  Koplietošanas telpās, ja tādas ir  Atbilstoši regulējumam (skat., ēdināšana, skaistumkopšana u.c.) 
  Nedrošā vide 


Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu 

Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu 

 

Individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros klātienē (iespējami ierobežota uzturēšanās koplietošanas telpās (nav koplietošanas labierīcības, virtuves, utt); bezkontakta ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana) 

Uzmanību!

Sabiedriskās ēdināšanas vietas ārpus noteiktā darba (pl.06.00 – 21.00) laika drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, tostarp, tūristu mītnēs – piegādāt uz viesu numuriņiem. 

Rekomendācijas
 • Pēc iespējas samaziniet kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu, veiciet regulāru (kur iespējams, pēc katra klienta) virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanu un dezinfekciju, izmantojot spirtu saturošus virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola).
 • Apmeklētājiem nodrošiniet spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamību.