No ceturtdienas, 21. oktobra līdz 14. novembrim (ieskaitot) Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos, sabiedriskām aktivitātēm, tirdzniecību, pakalpojumiem, mācībām un citām klātienes norisēm ar mērķi samazināt Covid-19 straujo izplatību. Tāpat vakaros un naktīs noteikta mājsēde, paredz valdības lemtais.

Prasības pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Mājsēde un pulcēšanās
 • Cilvēki laikā no pulksten 20:00 līdz 5:00 paliek mājās. Mājsēdes laikā iziet no mājas drīkst tikai būtiskos gadījumos; jāaizpilda apliecinājums.

 • Aizliegti privāti pasākumi, pulcēšanās vairāk nekā vienas mājsaimniecības ietvaros. Vecāki, kuri nedzīvo kopā ar saviem bērniem, drīkst tikties, ja nav slimi ar Covid-19 vai nav jāizolējas.

 • Mašīnā – tikai viena mājsaimniecība vai divi cilvēki no dažādām mājsaimniecībām.

Aizliegta klātienes saimniecisko pakalpojumu sniegšana, tostarp, noma, kas saistīta ar: 

 • Izklaidi  

 • atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos) 

 • azartspēlēm un derībām 

 • skaistumkopšanu 

 • labsajūtu 

 • aktīvo atpūtu (piemēram, organizēti pārgājieni) 

 • fiziskajām aktivitātēm 

 • sportu 

 • tūrismu (izņemot izmitināšanu un ārvalstu ceļojumus) 

 • foto un video pakalpojumiem (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem un foto pakalpojumus mediju vajadzībām) 

 • klātienes konsultācijām 

 • kolektīvām medībām 


Zemāk publicētā informācija attiecas uz periodu no 2021.gada 15.novembra

Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, kā arī lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un novēršamās mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets lēmis izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no š.g. 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Prasības saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā, atrakciju pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Izklaides un atrakciju pakalpojumu sniedzēju ievērībai!

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim ir aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un atrakcijām iekštelpās (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).

Uzmanību!

Pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo klientus, ir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

 

Pakalpojumu sniedzēji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus līdz 2021. gada 15. novembrim var veikt ar derīgu testēšanas sertifikātu, ja tie būs uzsākuši vakcinācijas kursu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad šādu prasību noteicis darba devējs, un/vai būs pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu līdz 2021. gada 15. novembrim.

 

No 2021. gada 20. oktobra līdz 15 novembrim darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus var veikt:

 • ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
 • ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
 • tikai teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai, ar darba devēja veiktu SARS-CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un tas ir negatīvs (testu organizē un reģistrē darba devējs; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju)

Pakalpojuma sniedzējam atkarībā no darba vides un apstākļiem ir iespējas sniegt pakalpojumu šādos drošības režīmos:

 • Epidemioloģiski drošā vidē jeb "Zaļajā" režīmā – pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu. 
 • Epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem jeb "Zaļajā ar bērniem" režīmā – pakalpojumu sniedzējam, kurš nonāk tiešā kontaktā ar apmeklētāju, jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, bet pakalpojuma saņēmējs var būt personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai bērns no 12 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, vai bērns līdz 12 gadu vecumam bez testa un/vai sertifikāta, ja viņa pavadošajai personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Svarīgi - šī prasība ir attiecināma uz individuāliem, ģimenes apmeklējumiem, bet ne uz bērnu, skolēnu grupām!

Horizontālās vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem

No 2021. gada 1. jūnija darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sadarbspējīgiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi apmeklētāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai App Store (Apple viedierīcēm) un Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic apmeklētāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas dalījums epidemioloģiski drošajā vai epidemioloģiski drošajā vidē ar bērniem, nodrošinot apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 • Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Darba devējam ir pienākums noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • Darba devējs nepielaiž augstāk minētos darbiniekus veikt darba pienākumus, kas saistīti ar darba devēja apzinātajiem inficēšanās riskiem darba vietā, ja darbinieks nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav cita vienošanās ar darba devēju.
 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
 • Atbildīgās personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt epidemioloģiski drošā vidē (sertifikāts, tests, personu apliecinošs dokuments)
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas

Informatīvie materiāli klientu informēšanai

  Epidemioloģiskā vide Pakalpojumu sniedzēji Pakalpojumu saņēmēji Maskas Distance , apmeklētāju skaits vai platība Darba laiks
 

Droša vide

(tikai ārtelpās)

 • Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu
Izņemot, kur tas nav iespējams – piemēram, fizisku aktivitāšu laikā vai izmantojot ūdens atrakcijas

tiek nodrošināta 2 metru distances ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām

06:00 – 21:00
 

Droša vide

ar bērniem

(tikai ārtelpās

 • Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu
 • bērns no 12 g.v., kas uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72h laikā veiktu negatīvu skrīninga testu;
 • bērni līdz 12 g.v. bez testa un/vai sertifikāta.

Horizontālās prasības nozarei

 • Ja pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā tiek nodrošināta gan epidemioloģiski droša, gan epidemioloģiski droša vide ar bērniem, pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka attiecīgās vides ir fiziski norobežotas (piemēram, ar sienu vai norobežojošu lentu un 2m distanci) un dažādās drošības vidēs esošās apmeklētāju plūsmas nepārklājas visā pasākuma vai pakalpojuma norises laikā vai arī koplietošanas telpās visi apmeklētāji lieto sejas maskas un ievēro 2m distanci, kā arī ir iespējams kontrolēt attiecīgajā vidē esošo personu atbilstību. Epidemioloģiski drošajā vidē esošo apmeklētāju skaits netiek ieskaitīts epidemioloģiski daļēji drošās vides apmeklētāju skaitā.
 • Apmeklētāju plūsmas dažādās epidemioloģiskās vides ietvaros iespējams nodalīt arī laikā, piemēram, epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem strādājot līdz pulkst.15:00, bet pēc plkst. 15:00 – strādājot epidemioloģiski drošā vidē.
 • Personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, neieskaita šajos noteikumos noteiktajā maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitā, vai ko nosaka, ievērojot noteikto vienai personai nodrošināmo platību.

Rekomendācijas

 • pēc iespējas samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, notiek regulāra (kur iespējams, pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);
 • netiek sniegti izklaides pakalpojumi, kuros nav iespējams nodrošināt distances ievērošanu starp apmeklētājiem / dažādām mājsaimniecībām;
 •  apmeklētājiem pirms un pēc inventāra vai atrakcijas izmantošanas nodrošina spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70 % etanola) pieejamību.