Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzi, kā arī lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci un novēršamās mirstības mazināšanu, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, Ministru kabinets lēmis izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021.gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim.

Prasības saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā, atrakciju pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Prasības pakalpojumu sniegšanai no 2021.gada 15.novembra

Izklaides un atrakciju pakalpojumu sniedzēju ievērībai!

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim ir aizliegts sniegt klātienes saimnieciskos pakalpojumus iekštelpās, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm, derībām un atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos).

No 2021. gada 15. novembra atrakciju un izklaides pakalpojumus klātienē atļauts sniegt tikai ārtelpās epidemioloģiski drošā vidē.

Pakalpojumu sniegšana un saņemšana epidemioloģiski drošā vidē

Atrakciju pakalpojumi var tikt sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē ("zaļajā" režīmā), ja:

 • tiek ievērotas vispārējās un specifiskās epidemioloģiskās drošības prasības
 • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija
 • netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam
 • tiek lietotas sejas maskas (medicīniskās maskas vai ne vājāki kā FFP2 respiratori bez vārsta), izņemot gadījumus, kur tas traucē veikt darba vai profesionālos pienākumus u.tml.

Lai sniegtu un saņemtu pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas fakts.

Prasības pakalpojumu sniegšanai

Prasības Drošā vide
Vispārējās prasības
(skat. sadaļu Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem)
Sertifikātu verifikācija
(skat. sadaļu Sertifikātu verifikācija)
Darba laika ierobežojums
Klientu apkalpošana tikai no 6:00 līdz 23:00
Distance, apmeklētāju skaits vai platība
Pietiekami plaša teritorija, lai būtu iespējams nodrošināt 2 metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām
Sejas maskas
Pietiekami plaša teritorija, lai būtu iespējams nodrošināt 2 metru distances ievērošanu starp individuāliem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām

Papildus ieteikumi pakalpojumu sniedzējiem:

 • pēc iespējas samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits, notiek regulāra (kur iespējams, pēc katra klienta) virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija, izmantojot spirtu saturošus roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70% etanola)
 • netiek sniegti izklaides pakalpojumi, kuros nav iespējams nodrošināt distances ievērošanu starp apmeklētājiem / dažādām mājsaimniecībām
 • apmeklētājiem pirms un pēc inventāra vai atrakcijas izmantošanas nodrošina spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekļu (kas satur vismaz 70% etanola) pieejamību.

Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā (skat. dokumenta paraugu) atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas atbilstību epidemioloģiski drošai videi, kurā nodrošināma apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto - aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju
  • darbinieku testēšanas iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ja tāda tiek veikta - kārtībā aprakstāmas testa veikšanas, rezultātu paziņošana un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
 • Atbildīgās personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt (sertifikāts, personu identificējošs dokuments u.tml.)
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas

Informatīvie materiāli klientu informēšanai

No 2021. gada 1. jūnija darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi apmeklētāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai App Store (Apple viedierīcēm) un Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic apmeklētāju digitālo sertifikātu pārbaudi.