Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās un Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi pakalpojumu sniegšanai.

Līdz 2022.gada 28.februārim prasības pakalpojumu sniedzējiem noteiktas:

Uzmanību!

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji klātienes pakalpojumus var sniegt tikai epidemioloģiski drošā vidē (ar bērniem).

Pakalpojumu sniegšana un saņemšana epidemioloģiski drošā vidē

Pakalpojumu sniedzējs / darbinieki:

 • Darbinieks, kā arī brīvprātīgais darbinieks un persona, kas nodarbināta uz ārpakalpojuma līguma pamata, darba pienākumus klātienē var veikt, ja tai ir sertifikāts, kas apliecina pabeigtu primāro vakcināciju vai balstvakcināciju, vai pārslimošanas sertifikāts.

Pakalpojumu saņēmējs:

 • Pilnībā vakcinētas personas ar sadarbspējīgu sertifikātu: līdz 2022. gada 28. februārim par pilnībā vakcinētu personu tiek atzīta persona, kurai atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrētai vai Pasaules Veselības organizācijas atzītai vakcīnas lietošanas instrukcijai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu devu skaits un kurai ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, kā arī persona, kurai ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS-CoV-2 un ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas, vai persona, kurai ievadītas šajā punktā minēto vakcīnu jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai un kurai kopš vakcinācijas kursa pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas.
 • Personas ar sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu.
 • Bērni: bērniem līdz 18 gadu vecumam (17 ieskaitot) netiek prasīts vakcinācijas / pārslimošanas / testa sertifikāts saņemot pakalpojumus epidemioloģiski drošā vidē .

Sniedzot saimnieciskos pakalpojumus, tostarp, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, tiek ievērotas vispārējās un specifiskās epidemioloģiskās drošības prasības: distance, roku higiēna un dezinfekcija, vēdināšana, sejas maskas (izņemot apmeklētājus, kas sēž pie galda, un bērnus līdz 7 gadu vecumam).

Jābūt pilnībā nodalītām plūsmām – epidemioloģiski droša vide (pakalpojumu sniegšanai uz vietas – klātienē) un epidemioloģiski nedroša vide (pakalpojumu sniegšana līdzņemšanai vai ar piegādi): uzskatāmi nodalītas plūsmas, pie katras plūsmas - informācija par epidemioloģiskās drošības vidi un maksimāli iespējamais personu skaits.

Epidemioloģiski droša vide sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai uz vietas (klātienē):

 • tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija (izņemot bērnus līdz 18 gadu vecumam)
 • pie viena galdiņa ne vairāk kā 4 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 10 personas kopā)
 • vismaz 2 metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izvietotas norobežojošas sienas

Epidemioloģiski nedroša vide sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai līdzņemšanai (ja nav iespējams nodrošināt ēdiena līdzņemšanai izsniegšanu caur lodziņu, caur atsevišķu ieeju vai tamlīdzīgi):

 • pakalpojumus drīkst sniegt personas ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
 • līdzņemšanas pakalpojumus drīkst saņemt jebkura persona (bez sertifikātu pārbaudes)
 • ja tiek nodrošināti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi uz vietas: tiek ievērota distance ar citiem apmeklētājiem (nodalīta plūsma fiziski, piemēram, ar norobežojošām lentām)
 • vienam apmeklētājam tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpu platības. Pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs

Maksimālā personu skaita aprēķins:

 • Izvērtējot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai līdzņemšanai nepieciešamo telpas platību: vismaz 15 m2 personai. Ja līdzņemšanas zona ir mazāka par 15 m2, tajā vienlaikus var atrasties viens pakalpojumu saņēmējs.
 • Izvērtējot, cik personām iespējams sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu uz vietas (klātienē) tai atvēlētajā zonā vai plūsmā: iespējamais galdiņu skaits x maksimāli 10 personas pie galdiņa.

Prasības pakalpojumu sniegšanai

Prasības Drošā vide
Vispārējās prasības


(skat. sadaļu Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem)

Sertifikātu verifikācija
(skat. sadaļu Sertifikātu verifikācija)
Darba laika ierobežojums


Klientu apkalpošana tikai no 6:00 līdz 23:00.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana līdzņemšanai vai ar piegādi var tikt nodrošināta bez darba laika ierobežojuma.

Distance, apmeklētāju skaits vai platība

Ne vairāk kā 4 pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 10 personas kopā)

un

vismaz 2 metru attālums starp personām, kas sēž pie dažādiem galdiņiem, ja starp galdiņiem nav izvietota norobežojoša siena.

Ja pakalpojumu sniegšanas vietā netiek sniegti ēdināšanas pakalpojumi klātienē jeb uz vietas, bet tiek izsniegts ēdiens tikai līdzņemšanai: vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās iekštelpas platības (ja telpa ir mazāka par 15 m2, tajā vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs).

Sejas maskas
Izņemot, laikā, kad personas sēž pie galda, un bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Papildus ieteikumi pakalpojumu sniedzējiem:

 • Personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, neieskaita šajos noteikumos noteiktajā maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitā, vai ko nosaka, ievērojot noteikto vienai personai nodrošināmo platību.
 • Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
 • Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.
 • Ja starp galdiņiem iekštelpās vai ārtelpās tiek izvietota norobežojoša siena, nav jāievēro 2 m attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošām personām. Norobežojošajām sienām jānovērš tieša gaisa plūsma starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām (rekomendējam vismaz 20-50 cm augstumā virs sēdošo vai stāvošo personu galvām), kā arī tām jābūt viegli tīrāmām un drošām apmeklētājiem.

Aicinām rūpīgi izvērtēt epidemioloģiskās drošības riskus pakalpojumu sniegšanas vietā un iespēju robežās novērst infekcijas izplatības riskus.

Vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem

Visi darbinieki, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darba vietā, rakstveidā apliecina, ka tām:

 • nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
 • nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, ka pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.

Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu (t.sk. skrīninga testēšanu). Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā (skat. dokumenta paraugu) atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas atbilstību epidemioloģiski drošai videi, kurā nodrošināma apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto - aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju
  • darbinieku testēšanas iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ja tāda tiek veikta - kārtībā aprakstāmas testa veikšanas, rezultātu paziņošana un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
 • Atbildīgā personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt epidemioloģiski drošā vidē (sertifikāts, personu identificējošs dokuments u.tml.)
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas

Informatīvie materiāli klientu informēšanai

Sertifikātu verifikācija

No 2021. gada 1. jūnija darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sadarbspējīgiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi apmeklētāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai App Store (Apple viedierīcēm) un Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic apmeklētāju digitālo sertifikātu pārbaudi.