No š.g. 21. oktobra līdz 14.novembrim (ieskaitot) Latvijā ieviesti stingri ierobežojumi attiecībā uz pulcēšanos, sabiedriskām aktivitātēm, tirdzniecību, pakalpojumiem, mācībām un citām klātienes norisēm ar mērķi samazināt Covid-19 straujo izplatību. Tāpat vakaros un naktīs noteikta mājsēde, paredz valdības lemtais. 

Prasības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem noteiktas: 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana

Pašu nepieciešamāko pakalpojumu sniegšana ĀS laikā

Darba vietas, tostarp ēdināšanā, drīkst strādāt. Sabiedriskās ēdināšanas vietām nav noteikts darba laika ierobežojums.

Aizliegta ir sabiedriskā ēdināšana klātienē (izņemot lidostā "Rīga"). Taču sabiedriskās ēdināšanas vietām ir atļauts izsniegt ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi, ja:

 • pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts
 • pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības
 • tiek lietota sejas maska.

Pēc plkst. 20:00 personas pienākums ir atrasties savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā. Došanās pēc ēdiena līdzņemšanai nav pamatots iemesls dzīvesvietas vai uzturēšanās vietas atstāšanai! Savukārt, ēdienu saņemšana ar piegādi nav ierobežota.

Uzmanību!

Pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo klientus, ir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

 

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, savus darba pienākumus līdz 2021. gada 15. novembrim var veikt ar derīgu testēšanas sertifikātu, ja tie būs uzsākuši vakcinācijas kursu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no brīža, kad šādu prasību noteicis darba devējs, un/vai būs pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu līdz 2021. gada 15. novembrim.

 

Līdz 2021. gada 15. novembrim darbinieki, kuriem darba pienākumu veikšanai nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts savus darba pienākumus var veikt:

 • ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
 • ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
 • tikai teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai, ar darba devēja veiktu SARS-CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un tas ir negatīvs (testu organizē un reģistrē darba devējs; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju)

Zemāk publicētā informācija attiecas uz periodu no š.g. 15.novembra

Pakalpojumu sniedzēju, kas strādā tirdzniecības centrā, ievērībai!

No 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim brīvdienās un svētku dienās aizliegta saimniecisko pakalpojumu sniegšana tirdzniecības centros (telpu platība virs 1500 m2 un vairāk kā 5 tirdzniecības vietas). Šī prasība neattiecas uz pirmās nepieciešamības saimnieciskajiem pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka šajā periodā var tikt sniegti ēdināšanas pakalpojumi tikai līdzņemšanai.

Darba organizēšana

Darba devējs iespēju robežās organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.

Darbinieki, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši, darba vietā telpās klātienē atrodas tikai ar darba devēja norīkojumu un, ja darbiniekam nav Covid-19 inficēšanās pazīmes vai aizdomas par inficēšanos ar Covid-19 un ir testēšanas sertifikāts vai darba devēja veikts antigēna tests, kas nav vecāks par 72 stundām un tas ir negatīvs.

Prasību par testa veikšanu var neattiecināt uz darbiniekiem, kam veicot savus darba pienākumus, ir nebūtisks risks nonākt kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem gan darba vietā, gan koplietošanas telpās.

Pakalpojumu sniegšanas vides un režīmi

Ēdināšanas pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējam atkarībā no darba vides un apstākļiem ir iespējas sniegt pakalpojumu šādos drošības režīmos:

 • Epidemioloģiski drošā vidē jeb "Zaļajā" režīmā – pakalpojumu sniedzējam, kurš nonāk tiešā kontaktā ar apmeklētāju, un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu.
 • Epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem jeb "Zaļajā ar bērniem" režīmā – pakalpojumu sniedzējam, kurš nonāk tiešā kontaktā ar apmeklētāju, jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, bet pakalpojuma saņēmējs var būt personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai bērns no 12 gadu vecuma ar testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, vai bērns līdz 12 gadu vecumam bez testa un/vai sertifikāta, ja viņa pavadošajai personai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • Epidemioloģiski nedrošā vidē jeb "Sarkanajā" režīmā – šajā režīmā pakalpojumu var sniegt tikai individuāli, t.i. atsevišķā telpā vienlaikus apkalpojot vienu klientu/mājsaimniecību. Šajā režīmā - pakalpojumu var sniegt vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs jebkurai personai, tai skaitā, personai, kuras veselības stāvoklis nav zināms vai kura nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu.

Drošas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas prasības

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Covid-19 apstākļos jāizpilda kā vispārējās prasības, kas noteiktas visiem pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem, tā nozarei specifiskās un horizontālās prasības.

Uzmanību!

Sniedzot ēdināšanas pakalpojumus epidemioloģiski drošā vidē ("Zaļajā" režīmā) vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem ("Zaļajā ar bērniem" režīmā) pie ieejas veicama apmeklētāju sertifikātu verifikācija.

No 2021. gada 1. jūnija darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sadarbspējīgiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi apmeklētāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai App Store (Apple viedierīcēm) un Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic apmeklētāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

Horizontālās vispārējās prasības pakalpojumu sniedzējiem un darba devējiem

 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs izvērtē epidemioloģiskos riskus un izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.
 • Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā, apraksta pasākumus un darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu:
  • iekštelpu un/vai teritorijas dalījums epidemioloģiski drošajā vai epidemioloģiski drošajā vidē ar bērniem, nodrošinot apmeklētāju sertifikātu verifikāciju
  • 2 metru distancēšanās ievērošanas iespēju izvērtējums, analizējot riska zonas un pasākumus fiziskās distancēšanās kontrolei, lai novērstu pastiprinātu cilvēku pulcēšanos (drūzmēšanos)
  • pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks
  • cilvēku plūsmas un drūzmēšanās risku novērtējums un pasākumi to novēršanai
  • pakalpojuma sniegšanā, pasākuma norisē, darbā iesaistīto personu skaits un derīgu sadarbspējīgu sertifikātu esība un procedūras to kontrolei
  • maksimāli pieļaujamā cilvēka skaita aprēķini, kas vienlaikus var atrasties telpā vai vietā, ievērojot šajos noteikumos noteikto. Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu
  • pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā
  • pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei
  • par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs:

 • nodrošina ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm
 • atbilstoši iespējām veic nepārtrauktu vai regulāru gaisa kvalitātes kontroli

Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nodrošina pasākumus higiēnas prasību ievērošanai, kas atbilst Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajām rekomendācijām higiēnai, tai skaitā roku higiēnai, virsmu, inventāra un darba aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai.

 • Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem. Darba devējam ir tiesības noteikt katra darbinieka inficēšanās risku un iespējamo risku citu cilvēku veselībai, izvērtējot viņa darba pienākumus un darba apstākļus, un noteikt tos darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
 • Darba devējs nepielaiž augstāk minētos darbiniekus veikt darba pienākumus, kas saistīti ar darba devēja apzinātajiem inficēšanās riskiem darba vietā, ja darbinieks nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai nepieciešams testēšanas sertifikāts, darbinieks nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem līdzekļiem, ja nav cita vienošanās ar darba devēju.
 • Pakalpojuma sniedzējs vai darba devējs nozīmē par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgo personu
 • Atbildīgā personas pienākumos ietilpst:
  • nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ieviešanu un ievērošanas uzraudzību (izņemot pakalpojumus, kas tiek sniegti bez personāla)
  • sniegt nepieciešamo informāciju uzraudzības un kontroles iestāžu amatpersonām par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu, tai skatā uzrāda iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un dokumentus, kas dod iespēju pārliecināties par publiski pieejamo iekštelpu vai teritoriju platību, ja tādas ir (piemēram, būvju kadastrālās uzmērīšanas lietu)
  • nodrošināt jebkurai personai pieejamu informāciju par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai, kā arī prasību ieviešanas un izpildes kārtību pakalpojumu sniegšanas vietā vai darba vietā, tai skaitā informāciju ievietojot pakalpojuma sniedzēja vai uzņēmuma tīmekļvietnē, ja tāda ir
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka apmeklētājiem un darbiniekiem ir pieejama informācija par prasībām un ierobežojumiem pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai
 • Informācijā tiek ietverta vismaz šāda veida ziņas:
  • cilvēku skaita, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā, ierobežojums, ja attiecīgajam pakalpojumam tāds ir noteikts
  • brīdinājums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājums par minimālās 2 metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti
  • brīdinājums par pienākumu lietot sejas maskas, ja tāds ir noteikts, kā arī norāde par sejas maskas pareizu lietošanu
  • apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību, norādot kādā vidē tiek sniegts pakalpojums - epidemioloģiski drošā vai epidemioloģiski drošā vidē ar bērniem, un kas apmeklētājam nepieciešams, lai pakalpojumu varētu saņemt epidemioloģiski drošā vidē (sertifikāts, tests, personu apliecinošs dokuments)
 • Informācija izvietojama pie ieejām labi redzamā vietā vai, ja tas nav iespējams, citādā veidā
 • Informācijai jābūt norādītai latviešu valodā un vismaz vienā svešvalodā (angļu vai krievu valodā) vai izmantojot piktogrammas

Informatīvie materiāli klientu informēšanai

Nozares specifiskās prasības

V – Personas ar vakcinācijas sertifikātu
P – Personas ar pārslimošanas sertifikātu
B1 – Bērni no 12 g.v. ar testēšanas sertifikātu vai skolas skrīninga testu
B2 – Bērni līdz 12 g.v. bez testa un/vai sertifikāta
N – Personas, kuru veselības stāvoklis nav zināms vai personas bez sertifikāta

  Epidemioloģiskā vide Pakalpojumu Darba laiks Personas pie galdiņa Attālums starp galdiņiem / personām
sniedzēji saņēmēji
  Drošā vide

V, P

V, P


06:00–21:00 (ārpus darba laika – tikai līdzņemšanai)

Ne vairāk kā 4 personas

Vismaz 3 metri starp galdiem vai norobežojoša siena
  Drošā vide ar bērniem

V, P

V, P, B1, B2
Ne vairāk kā 4 personas

Vismaz 3 metri starp galdiem vai norobežojoša siena
  Nedrošā vide (tūristu mītnes) V, P N
Pakalpojuma sniegšanas vietā / telpā neatrodas citas personas
  • Ēdienu līdzņemšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā var izsniegt klientam ne tikai, veicot piegādi uz klienta norādīto vietu, bet arī turpat sabiedriskās ēdināšanas telpās, maksimāli nodrošinot bezkontakta piegādi.
  • Sabiedriskās ēdināšanas vietas ārpus šajos noteikumos noteiktā darba laika drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai, bez pakalpojumu saņēmēju sertifikātu kontroles. Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā netiek nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi uz vietas, pakalpojumu sniegšanas vietā (ēdiena izsniegšana līdzņemšanai) jānodrošina vismaz 15 m2 personai no publiski pieejamo telpu platības.

  Latvijas Restorānu biedrība sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu izstrādājusi Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei.

  Nozares horizontālās prasības

  • Ja pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietā tiek nodrošināta gan epidemioloģiski droša, gan epidemioloģiski droša vide ar bērniem, pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka attiecīgās vides ir fiziski norobežotas (piemēram, ar sienu vai norobežojošu lentu un 2 metru distanci) un dažādās drošības vidēs esošās apmeklētāju plūsmas nepārklājas, kā  arī koplietošanas telpās visi apmeklētāji lieto sejas maskas un ievēro 2 metru distanci, kā arī ir iespējams kontrolēt attiecīgajā vidē esošo personu atbilstību. 
  • Personas vai darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pakalpojuma, pasākuma vai ceremonijas norises nodrošināšanu, neieskaita šajos noteikumos noteiktajā maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitā, vai ko nosaka, ievērojot noteikto vienai personai nodrošināmo platību.

  Papildus ieteikumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

  • Galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli.
  • Pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē.

  Infografika