• Labi redzamā vietā (t.sk. pie ieejas sabiedriskās ēdināšanas vietā) izvietot informāciju apmeklētājiem[1]:
  • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
  • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
  • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu) – izņemot laikā, kad persona sēž pie galda;
 • Lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu[2].
 • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista pakalpojuma sniegšanas vietā. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu, izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai[3];

 

Papildus:

 • Sociāli atbildīgi izvērtēt un nerīkot aktivitātes, kas varētu motivēt apmeklētājus ilgāk uzturēties sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā;
 • Ja nepieciešams, ieviest individuālus papildus pasākumus sabiedriskās ēdināšanas vietā Covid-19 infekcijas izplatības risku mazināšanai (ja iestāsies ļoti augsts Covid-19 infekcijas izplatības risks valstī vai konkrētā reģionā);
 • Izmantot pēc iespējas vienotus COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētus informatīvos materiālus (vizuālos materiālus, izvietotus uz galdiem);
 • Izskatīt saņemtās sūdzības par normatīvajos aktos un sadarbības memorandā minēto epidemioloģiskās drošības prasību neievērošanu un konstatētu nepilnību gadījumā nekavējoties novērst tās;
 • Viesmīlības uzņēmums, izvietojot attiecīgu informāciju un komunikācijā ar klientiem, aicina izturēties atbildīgi, lai neveicinātu COVID-19 izplatības risku.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5.1

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 6. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p6

No 2021.gada 15.jūnija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus atļauts sniegt

VAKCINĒTĀM / PĀRSLIMOJUŠĀM PERSONĀM:

 • kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts[1], kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas[2];
 • kurām ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts[3], kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;

Augstāk minētās personas var piedalīties publiskos pasākumos, kā arī saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā ēdināšanas un izklaides pakalpojumus, saņemt kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskas un izglītojošas norises u. c.) pakalpojumus, piedalīties profesionālās pilnveides pasākumos, kā arī sniegt fotopakalpojumus un piedalīties laulību reģistrācijā, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci[4]:

 • ja pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību augstāk minētajām prasībām (pārslimojusi persona / vakcinēta persona), un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst;
 • ja publiskā pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst augstāk minētajām prasībām. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personas, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās prasības;
 • ja klātesošās personas pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina atbilstību augstāk minētajām prasībām. Pakalpojuma sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus.

Vai vakcinētam jābūt arī pavāram, kurš neiet apkalpot viesus, bet gatavo ēdienu virtuvē?

Ja pavārs, kurš nav vakcinēts vai pārslimojis Covid-19, strādā virtuvē – šajā telpā visām personām ir jāievēro 2m distance un jālieto mutes un deguna aizsegi. Savukārt, ja šī virtuve ir noslēgta telpa un virtuves personāls nenonāk tiešā saskarē ar pārējo apkalpojošo personālu, restorāna zālē drīkst sniegt ēdināšanas pakalpojumus, neievērojot 2 metru distanci un nelietojot mutes un deguna aizsegus, ja gan personāls, gan apmeklētāji ir vakcinēti vai pārslimojuši.

Pakalpojumu sniedzēja atbildība ir pārbaudīt gan darbinieku, gan apmeklētāju vakcinētas/ pārslimojušas personas sertifikātu/ QR kodu.

Vai atļauts sniegt pakalpojumus iekštelpā vakcinētām/pārslimojušām personām, kuras apkalpo tikai vakcinēts/pārslimojis personāls, ja vienlaicīgi terasē tiek apkalpotas citas personas, par kurām nav zināms, vai tās ir vakcinētas/pārslimojušas/testētas?

Ja personāls atbilst augstāk minētajām prasībām (pārslimojusi persona / vakcinēta persona), ir atļauts apkalpot gan vakcinētas/ pārslimojušas personas iekštelpā, gan viesus terasē.

Vienlaikus, nepieciešams nodrošināt plūsmu kontroli un nepārklāšanos.

 

Ja restorāna telpā/ iekštelpā vai atsevišķā telpā tiek apkalpotas tikai vakcinētas/pārslimojušas personas, papildus uz terases visi (arī nevakcinētas/netestētas personas).

Apkalpojošais personāls ir vakcinētas/pārslimojušas personas – šīs zāles viesus apkalpo, neizmantojot sejas maskas; taču pārējos – terases viesus apkalpo, izmantojot sejas maskas.

Ir atļauts:

 • Iekštelpā izsniegt ēdienu līdzņemšanai. Persona, kas ierodas pēc ēdiena līdzņemšanai, izmanto sejas masku (nav prasība būt vakcinētam/pārslimojušam vai testētam);
 • Ja nav iespējams nodrošināt apmaksu ārtelpā, iekštelpā var veikt apmaksu. Persona, kas ierodas veikt apmaksu, izmanto sejas masku (nav prasība būt vakcinētam/pārslimojušam vai testētam);
 • Iekštelpā izmantot labierīcības. Persona, kas ierodas izmantot labierīcības, izmanto sejas masku (nav prasība būt vakcinētam/pārslimojušam vai testētam). Ir izdalītas atsevišķas labierīcības zāles viesiem (vakcinētajiem/pārslimojušajiem) un terases viesiem (visiem), tiek izmantoti vienreizlietojamie dvieļi u.c.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.16. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.16

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.27. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.27

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.18. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.18

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.31. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.31

 

No 2021.gada 15.jūnija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus atļauts sniegt iekštelpās

VAKCINĒTĀM / PĀRSLIMOJUŠĀM PERSONĀM[1] un AR NEGATĪVU COVID-19 TESTU / BĒRNIEM LĪDZ 12 gadu vecumam.[2]:

 • Personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts[3], kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas;
 • Personām, kurām ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts[4], kas apliecina, ka persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju;
 • Personām, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts[5], kas apliecina:
  • ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs;
  • vai 6 stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs
 • Augstāk minētās personas pavadošajiem bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem (bez sertifikātiem).

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās var sniegt, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības:

 • ja pie ieejas tiek nodrošināta kontrole, lai identificētu klātesošo personu atbilstību augstāk minētajām prasībām (vakcinēta persona, pārslimojusi persona, persona ar negatīvu testu, bērni līdz 12 gadu vecumam), un tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā telpās vai teritorijā neatrodas personas, kas šīm prasībām neatbilst[6];
 • ja pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personāls atbilst augstāk minētajām prasībām. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, atrodas personas, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās prasības;
 • ja klātesošās personas, izņemot tās, kas jaunākas par 12 gadiem, pēc pakalpojuma sniedzēja norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma var uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, kas apliecina augstāk minētajām prasībām, un pakalpojuma sniedzēja norīkotai personai un kontrolējošām institūcijām ir tiesības pieprasīt uzrādīt šos sertifikātus;
 • ja pasākumā piedalās ne vairāk kā 300 personas iekštelpās, un ne vairāk kā 500 personas ārtelpās;
 • Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinās zem 100, un līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteiktas šādas prasības attiecībā pret personu skaitu vai pakalpojuma sniegšanai noteikto platību, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības: iekštelpās atbilstoši 38.34 punktu nosacījumiem tiek nodrošināts, ka pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā desmit pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 20 personas kopā);
 • tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām;
 • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli
 • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē
 • tiek nodrošināta regulāra telpu mehāniskā ventilācija (nodrošinot ne vairāk kā 1000 ppm) vai tiek nodrošināta nepārtraukta svaiga gaisa pieplūde caur logiem;
 • sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu klātienē uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai; 
 • ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:
  • atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;
  • pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;
  • objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;
 • apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī augstāk minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un policijas palīdzības tiešais tālruņa numurs “110”;
 • uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda;

 

Kas maksā par testu?

Līdz 2021. gada 1. augustam Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem.

Arī sabiedriskās ēdināšanas nozares darbiniekiem testi tiek apmaksāti līdz 2021.gada 1.augustam.

Bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, Covid-19 tests tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem līdz 2021. gada 1. septembrim.

Cik bieži jāveic tests pakalpojumu sniedzējam / darbiniekiem?

MK noteikumu Nr.360 38.34 2.punktā noteikts, ka pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā telpās un teritorijā, kur var iekļūt apmeklētāji, personālam jāuzrāda sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS CoV-2 RNS, ne agrāk kā 96 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas un tas ir negatīvs, izņemot šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētās personas. Ja telpās vai teritorijā, kur nevar iekļūt apmeklētāji, var atrasties personāls, kas neatbilst šo noteikumu 38.34 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tajās jāievēro visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

 


[2] https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes , V sadaļa

 

Kas ir Digitālais Covid-19 sertifikāts

No 1. jūnija ikvienam ir iespēja elektroniski iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.

Sīkāku informāciju lūdzu skatīt: https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/digitalais-covid-19-sertifikats

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.27. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.27

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.34. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.34

[3] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.16. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.16

[4] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.18. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.18

[5] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.17. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.17

[6] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.34. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.34

[7] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p20

[8] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 38.17. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304/redakcijas-datums/2021/06/15#p38.17

TŪRISTU MĪTNĒ nakšņojošiem viesiem, JA 1 TELPĀ 1 VIESMĪLIS APKALPO 1 MĀJSAIMNIECĪBU

Papildus vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 9.novembra noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk - MK noteikumu Nr.360) 2021.gada 6.maija grozījumiem, 20.2 punkts[1]nosaka, ka no 2021.gada 2.jūnija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu iekštelpās atļauts sniegt tūristu mītnē nakšņojošiem viesiem, ja tiek nodrošināts, ka pakalpojums tiek sniegts no plkst. 06.00 līdz 24.00, vienā telpā vienam viesmīlim apkalpojot vienas mājsaimniecības locekļus.

1. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • vienā telpā tiek apkalpoti vienas mājsaimniecības locekļi;
 • viesi ir konkrētajā tūristu mītnē nakšņojoši viesi, tas ir, tie tūristu mītnē pavada vismaz vienu nakti;
 • galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;
 • pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;
 • pakalpojums tiek sniegts ne agrāk kā plkst. 6.00 un ne vēlāk kā plkst. 24.00;

2. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

 • atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;
 • pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;
 • objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

3. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī augstāk minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un pašvaldības policijas kontaktinformācija;

4. uzturoties sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā, darbinieki un apmeklētāji lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot laiku, kad apmeklētāji sēž pie galda.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20.2. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p20.2

2021. gada 23.jūlijā stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, kas paredz izslēgt likuma pārejas noteikumu 23.punktu, kas noteica, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās no pulksten 6.00 līdz pulksten 24.00, ievērojot Ministru kabineta noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības attiecībā uz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem, kuras nav pretrunā ar šā punkta nosacījumiem. 

Līdz ar to, nepastāv laika ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem sniegt ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās. 

Tai pat laikā, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās ir pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi) noteiktos epidemioloģiskās drošības prasības.

Vienlaikus ir jāvērš uzmanību, ka Noteikumi joprojām nosaka laika ierobežojumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai telpās un attiecīgi šādu pakalpojumu var sniegt no pulksten 6.00 līdz pulksten 24.00.

 

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus ārtelpās, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi[1]:

1. Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinās zem 100, un līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteiktas šādas prasības attiecībā pret personu skaitu vai pakalpojuma sniegšanai noteikto platību, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības: ārtelpās pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā divdesmit pilngadīgas personas, neskaitot nepilngadīgus bērnus (bet ne vairāk kā 30 personas kopā).

2. tiek nodrošināts vismaz divu metru attālums starp pie dažādiem galdiņiem sēdošajām personām, ja starp galdiņiem nav izveidota norobežojoša siena;

3. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

4. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

5. ir noteikta atbildīgā persona, kas organizē šajos noteikumos noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā. Šī persona:

 • atrodas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā;
 • pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma vietā;
 • objektīvi pārbaudāmā veidā identificē un norāda kontroles laikā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā esošo apmeklētāju skaitu;

6. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā, kā arī augstāk minētās atbildīgās personas kontaktinformācija un pašvaldības policijas kontaktinformācija.

Informējam, ka gadījumos, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā tiek rīkots iepriekš publiski izsludināts pasākums, piemēram, ar mūziķu vai dīdžeja uzstāšanos, kas norisinās konkrētā laikā, piedāvājot apmeklētājiem uz to iegādāties biļetes vai rezervēt vietu, uz pasākuma organizatoru (tostarp, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju) attiecināmi publisku organizētu pasākumu nosacījumi. Proti:

 • pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā 4 personas no vienas mājsaimniecības);
 • starp katrām blakus esošajām attiecīgi 2 vai 4 sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot 2 metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem. Pametot sēdvietu, apmeklētājiem jāievēro savstarpēja 2 metru distance;
 • pasākuma rīkotājam jāapkopo informācija par apmeklētājiem (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā). Informāciju pasākuma rīkotājs glabā līdz 1 mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
 • mutes un deguna aizsegs nav jālieto pasākumos ārpus telpām.

Šie noteikumi nav attiecināmi uz tā saucamo „fona" mūzikas atskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas vietā, neatkarīgi no tā, vai tiek atskaņotas fonogrammas, vai mūziku atskaņo izpildītājs.

 

Skaidrojumi:

TERASE: Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana atļauta ārtelpās, tostarp, terasēs. Atbilstoši 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.340 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"” 2.23 apakšpunktam: terase – norobežots vaļējs vai segts laukums, kas izvietots uz zemes kā ēkas piebūve vai virs ēkas vai tās daļas. Ēdināšanas pakalpojumu atļauts sniegt ārtelpās un terasēs, nodrošinot ne vairāk kā nojumi un līdz 50% slēgtu sienu laukumu. Nav atļauts pakalpojumu sniegt slēgta tipa paviljonos, teltīs u.c.

NOROBEŽOJOŠĀS SIENAS: Norobežojošās sienas starp apmeklētājiem novērš gaisa tiešu plūsmu starp stāvošiem vai sēdošiem apmeklētājiem (atkarībā no galdu veida), samazinot un novēršot vīrusa izplatības iespējas. Norobežojošās sienas var tikt veidotas no dažādiem materiāliem, tostarp, stikla u.c. Norobežojošajām sienām ir jābūt tīrāmām un dezinficējamām vismaz vienu reizi dienā, kā arī drošām apmeklētājiem.

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 20.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p20.1

--

 

 

Ēdienu līdzņemšanai sabiedriskās ēdināšanas vietā var izsniegt klientam ne tikai, veicot piegādi uz klienta norādīto vietu, bet arī turpat sabiedriskās ēdināšanas telpās, maksimāli nodrošinot bezkontakta piegādi.

Ēdiena pasūtījums ir jāveic iepriekš, lai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var nodrošināt klientu nedrūzmēšanos tā telpās pie ēdienu piegādes/saņemšanas. 

Ja rodas situācija, ka klientu pasūtījumi noteiktā laika periodā veido daudz pasūtījumus, un gadījumos, kad klients ierodas sabiedriskās ēdināšanas vietās pēc tā, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam jānodrošina, ka telpās  nenotiek drūzmēšanās. Uzņēmuma telpās ēdienu var saņemt viena persona, ievērojot drošības pasākumus – darbinieka aizsardzība (maska, cimdi), 2 metri,  maksimāli  aicinot klientus nodrošināt bezkontakta  apmaksu, prasība klientam būt maskā.

Ēdienam līdzņemšanai jābūt porcionētam.

Šis ierobežojums neattiecas uz valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" termināli, kā arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām pirmsskolas un pamatskolas izglītības iestādēs un darbavietās, ja tās nav publiski pieejamas un ir nodrošināts, ka personu grupu plūsmas, kurām nav ikdienas saskares, fiziski nepārklājas.  Šajās vietās strādājošiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 20.3 punkta[1] prasības, kā arī, sniedzot ēdināšanas pakalpojumus, jāievēro pārējie epidemioloģiskās drošības pasākumi: 2 metri distances ievērošana, dezinfekcijas līdzekļi, aizsarglīdzekļi darbiniekiem. 

Latvijas Restorānu biedrība sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu izstrādājusi Labas higiēnas prakses vadlīnijas ēdienu piegādei. 

No 2021.gada 7.aprīļa epidemioloģiskās drošības pasākumus sabiedriskās ēdināšanas sektorā nosaka 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 

Video ieraksts. Vebinārs sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmējiem un darbiniekiem “Nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”. 17.06.2021.

Prezentācija. Nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. 17.06.2021.

Prezentācija. Atbalsts Covid krīzē skartajiem uzņēmumiem. 17.06.2021.

 

Komunikācijas materiāli lietotnes "Apturi Covid" popularizēšanai pieejami šeit.   Aicinām uzņēmumus izmantot pieejamos materiālus, lai informētu klientus par iespēju izmantot lietotni "Apturi Covid" vīrusa izplatības mazināšanai. Saitē pieejami drukas faili informatīviem plakātiem un citiem materiāliem, ko ikviens sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums var izmantot savām vajadzībām. 

Papildu vizuālie materiāli publicēti Veselības ministrijas tīmekļa vietnē.