Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam ir politikas plānošanas dokuments, ar kuru tiek noteikti Latvijas mērķi un to izpildes pasākumi šādā nozarēs vai darbībās – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums un oglekļa dioksīda piesaistes palielinājums, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielinājums, energoefektivitātes uzlabošana, enerģētiskās drošības nodrošināšana, enerģijas tirgu infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana, kā arī inovāciju, pētniecības un konkurētspējas uzlabošana.

 

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam (Infografika)

 

Eiropas Savienības līmenī Plāna izstrādi nosaka:

 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2018/1999 Plāna projekts ir jāiesniedz Eiropas Komisijā līdz 2018.gada 31.decembrim Eiropas Komisijas izvērtēšanai (Eiropas Komisija līdz 2019.gada 30.jūnijam ir jānosūta Eiropas Savienības dalībvalstīm savs viedoklis un ieteikumi par Plāna projektu), bet Plāna projekta gala versija – līdz 2019.gada 31.decembrim.

 

Plāna izstrādes grafiku, iesaistītās institūcijas un veicamie darbi ir noteikti Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija sēdē (protokola Nr.30 50.§) apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Par Nacionālā enerģētikas un klimata plāna izstrādi”

 


2019.gads

“Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam” (precizēts)

 

Iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē 2020.gada 23.janvārī
PLĀNS
PLĀNA 1. PIELIKUMS
PLĀNA 2. PIELIKUMS
PLĀNA 3. PIELIKUMS
PLĀNA 4. PIELIKUMS
PLĀNA 5. PIELIKUMS
PLĀNA 6.PIELIKUMS
IZZIŅA
MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS
MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

“Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam”

 

Iesniegts Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē
PLĀNS
PLĀNA 1. PIELIKUMS
PLĀNA 2. PIELIKUMS 
PLĀNA 3. PIELIKUMS
PLĀNA 4. PIELIKUMS
PLĀNA 5. PIELIKUMS
PLĀNA 6.PIELIKUMS
IZZIŅA
MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS
MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

“Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam” projekts

Izsludināts valsts sekretāru sanāksmē

PLĀNS
PLĀNA 1.PIELIKUMS
PLĀNA 2. PIELIKUMS
PLĀNA 3.PIELIKUMS
PLĀNA 4.PIELIKUMS
PLĀNA 5.PIELIKUMS
MINISTRU KABINETA RĪKOJUMS
MINISTRU KABINETA SĒDES PROTOKOLLĒMUMS 

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna aktualizētā versija

(PROJEKTS)

Lūgums viedokli par projektiem sūtīt uz epastu

NEKP@em.gov.lv

 

SAĪSINĀJUMI (11.09.2019.)

IEVADS (11.09.2019.)

1.NODAĻA “PĀRSKATS UN PLĀNA IZVEIDES PROCESS“ (11.09.2019.)

2.NODAĻA “PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA UN PROGNOZES” (04.10.2019.)

3.NODAĻA “NACIONĀLIE MĒRĶI UN MĒRĶRĀDĪTĀJI” (12.09.2019.)

4.NODAĻA “RĪCĪBPOLITIKAS UN PASĀKUMI”:

1) Energoefektivitāte

2) Nodokļu “zaļināšana” (11.09.2019.)

3) Sabiedrības informēšana, izglītošana (16.09.2019)

4) Ēku energoefektivitāte  (16.09.2019)

5) Siltumapgāde un aukstumapgāde (11.09.2019.)

6) Elektroenerģija (ražošana)

7) Pašražošana & pašpatēriņš

8) Transports (11.09.2019.)

9) Enerģētiskā drošība, iekšējais enerģijas tirgus (11.09.2019.)

10) Atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana

11) Lauksaimniecība un ZIZIMM

12) F-gāzu izmantošana

13)  Pētniecība, inovācijas un konkurētspēja

5.NODAĻA

6.NODAĻA “INTEGRĒTĀ UZRAUDZĪBAS UN ZIŅOŠANAS SISTĒMA”

7.NODAĻA “PLĀNA FINANSIĀLĀ IETEKME” (11.09.2019.)

8.NODAĻA “PLĀNA PĀRSKATS UN ATJAUNINĀŠANA”

“RĪCĪBAS VIRZIENI UN PASĀKUMI (16.09.2019.)

Eiropas Komisijas rekomendācijas par iesniegto Plāna projektu

 

REKOMENDĀCIJAS (LV)

REKOMENDĀCIJAS (EN)

DETĀLS IZVĒRTĒJUMS (EN)

EK FAKTU LAPA

Latvijas pamatojums Eiropas Komisijas ieteikumu vērā ņemšanā (Regulas 2018/1999 9.panta 3.punkts)

PAMATOJUMS (LV)

PAMATOJUMS (ENG)
Sabiedrības rakstiski sniegtie viedokļi par Plāna projektu un informācija par viedokļu vērā ņemšanu GALĪGAIS APKOPOJUMS (14.11.2019)

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Vides pārskata projekts

Vides pārskata projekts

 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums precizētais Vides pārskata projekts pēc saņemtajiem priekšlikumiem un sabiedriskās apspriešanas. 

 

Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma precizētais Vides pārskats 

 

Informatīvais ziņojums “Par vides apsvērumu, vides pārskatā izteikto atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu integrāciju Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.-2030. gadam” 

Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam papildinformācija un detalizētie dati SEG emisiju prognozes
Rīcībpolitiku un pasākumu ziņojums
 Datu detalizēts ziņojums
Energoefektivitātes mērķu sasniegšanai noteikto pasākumu notifikācija

 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Latvijas nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu notiks 2019. gada 8. novembrī plkst.13.00 Attīstības finanšu institūcijas “Altum" zālē Doma laukumā 4, Rīgā.

Priekšlikumus lūdzam sniegt Ekonomikas ministrijā uz e-pastu pasts@em.gov.lv ne vēlāk kā līdz 20. novembrim.

Oficiālais paziņojums Latvijas vēstnesī.

 

2018. gads

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta 1.versija Plāns 1.pielikums
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta 2.versija Plāns 1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekts 3.versija Plāns

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

 

Nacionālā enerģētikas un klimata plāna projekta gala versija iesniegšanai Eiropas Komisijā

(iesniegšana Eiropas Komisijā apstiprināta Ministru kabineta 18.12.2018. sēdē)
 

Plāns

(datnes apjoms
4,6 MB)

 

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030.gadam ir dokuments ilgtermiņa termiņa politikas plānošanai, kas izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (deklarācijā dotā uzdevuma numurs 013, Pasākuma numurs 13.2) un Ministru kabineta 2019. gada 7.maija rīkojumu Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” (deklarācijā dotā uzdevuma numurs 062, Pasākuma numurs 62.1).