Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas veicināšana

 

Nosaukums

Plānotais projektu iesniegumu atlases uzsākšanas datums

Statuss

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai 2016.gada 2.ceturksnis

Apstprināts

 

Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators 2016.gada III ceturksnis

2016. gada 3. maijā pieņemti MK noteikumi “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi”

LIAA projekta iesniegums sadarbības iestādē jāiesniedz līdz 2016.gada 4.augustam.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana 2016.gada marts Apstiprināts
Klasteru programma 2016.gada 2.ceturksnis Apstiprināts
Finanšu instrumentu horizontālie Ministru kabineta noteikumi  Līgums starp Attīstības finanšu institūciju Altum un Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru noslēgts 2016.gada 8.jūnijā

Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai'"

Akcelerācijas fondi Finanšu starpnieku atlase paredzēta 31.11.2017.-31.09.2017.

Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”

Sēklas un sākuma kapitāla fondi

Finanšu starpnieku atlase paredzēta 31.01.2017.-31.11.2017. Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"

Izaugsmes kapitāla fondi

Finanšu starpnieku atlase paredzēta 31.01.2017.-31.11.2017. Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumi Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai"
Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds Finanšu starpnieku atlase paredzēta 2017.gadā.  
Paralēlie (mezanīna) aizdevumi Pieejami. Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.469 "Noteikumi par paralēlajiem aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem

Pieejami.

2016.gada 31.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”
Aizdevumu garantijas Pieejami. Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumi Nr.997 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”

Eksporta kredītu garantijas

Plānots, ka Īstermiņa eksporta kredītu garantijas  būs pieejamas 2016.gada decembrī, vidēja un ilgtermiņa – 2017.gadā.  

 

Lapas informācija atjaunota:    08-11-2016