Pirmā pusgada pārbaužu rezultātā OIK kopējais apjoms samazināts par aptuveni 22 miljoniem EUR

08-07-2019

2019. gada 1. pusgadā Ekonomikas ministrija un AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” (turpmāk – Publiskais tirgotājs) veicis virkni pārbaužu obligātā iepirkuma sistēmā esošajās elektrostacijās, veicot elektrostaciju gada pārskatu iesniegšanas kontroli, nodokļu parādu pārbaudi, elektroenerģijas ražotāju pārkompensācijas izvērtēšanu, elektrostaciju efektivitātes izvērtēšanu un noteiktā elektroenerģijas iepirkuma apjoma samazināšanu un citas pārbaudes.

 

Pārbaužu rezultātā elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības atceltas 10 elektrostacijām, komersantiem kopumā izteikti 126 brīdinājumi, pieņemti 8 lēmumi saistībā ar cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai piemērošanu un 58 lēmumi par elektrostacijām noteiktā elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoma samazināšanu.

 

“Pēc nu jau ap 25 gadiem atbalsta elektroenerģijas ražotājiem, pirmās OIK saņemošo staciju klātienes pārbaudes notika tikai 2017. gadā, un tas ir daudz maksājis Latvijas iedzīvotājiem. Nesakārtoto normatīvo aktu un kontroles mehānismu trūkuma dēļ miljoniem eiro tika atdoti negodprātīgiem uzņēmējiem, radot sliktu slavu visai nozarei. Taču 22 miljonu eiro samazinājums tikai pa pirmo pusgadu ir rādītājs tam, ka Latvijas iedzīvotāju intereses beidzot tiek liktas pirmajā vietā. Strauji identificējām problēmas un radām kompleksus risinājumus, lai virzītos pretī godīgākam, konkurētspējīgākam un neatkarīgākam elektroenerģijas tirgum, likvidējot OIK,” pauž ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro.

 

Šogad kopumā elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības atceltas 10 elektrostacijām, kas ļāvis novērst iespējamo OIK kopējo izmaksu pieaugumu turpmākajos 10 gados par aptuveni 22 milj. EUR. Obligātā iepirkuma tiesības atceltas:

 • 4 elektrostacijām par gada pārskatu neiesniegšanu;
 • 3 – pēc paša komersanta iesnieguma par atteikšanos no obligātā iepirkuma tiesībām;
 • 2 –  par koģenerācijas stacijā uzstādīto mērlīdzekļu vai mēraparātu sistēmu neatbilstību noteiktajām prasībām;
 • 1 – par nodokļu parādu nenomaksāšanu pēc brīdinājuma noteiktajā termiņā. Šo nodokļu parādu pārbaužu rezultātā lielākā daļa no brīdinātajiem komersantiem minētos nodokļu parādus jau ir dzēsuši, un valsts budžetā ir ieskaitījuši vairāk kā 1,5 milj. EUR. Ņemot vērā ieviesto nodokļu pārbaudes mehānismu, pārbaužu rezultātā secināms, ka komersanti vairs neuzkrāj lielus nodokļus parādus pret valsti.

 

Šogad elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesības atceltas šādām elektrostacijām: AS REMARS-RĪGA, ZS JAUNDZELVES, SIA “Energolux”, SIA TUKUMS DH (Tulpju ielā 2A un Tulpju iela 2), SIA Gaujas HES, ZS “Rukaišu HES”, SIA “Vadakstes HES”, SIA “Dobeles enerģija” (Dzirnavu ielā) un SIA “ROJAS SILTUMS”.

 

Uz 2019. gada jūniju noslēgts līgums ar Publisko tirgotāju un spēkā esošas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ir 343 elektrostacijām (53 biogāzes, 43 biomasas, 57 dabasgāzes stacijām, 138 hidroelektrostaciju, 52 vēja elektrostacijām) un spēkā esošas tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu - 5 elektrostacijām (4 dabasgāzes + 1 biomasas koģenerācijas stacija). Vienlaikus informējam, ka 2019. gadā atbalsta periods beigsies vēl 10 dabasgāzes koģenerācijas stacijām.

 

2019. gada 1. pusgadā veiktās obligātā iepirkuma saņēmēju pārbaudes:

 • visiem komersantiem veikta nodokļu nomaksas pārbaude;
 • veikta visu komersantu elektrostaciju plānoto un faktiski uzstādīto un līgumos ar Publisko tirgotāju norādīto jaudu atšķirības pārbaude;
 • veikta Gada pārskatu iesniegšanas pārbaude;
 • Publiskais tirgotājs veicis klātienes pārbaudes 96 elektrostacijās.

 

Pārbaužu rezultātā šā gada 1. pusgadā elektrostacijām kopumā izteikti 126 brīdinājumi, t.sk.:

 • 29 brīdinājumi par pārkāpumiem darba drošības jomā;
 • 5 – par vides prasību neievērošanu;
 • 4 – par koģenerācijas stacijā uzstādīto mērlīdzekļu vai mēraparātu sistēmu neatbilstību noteiktajām prasībām;
 • 32 –  par būvniecības vai būvju ekspluatācijas prasību neievērošanu;
 • 31 – par nodokļu parādu nenomaksāšanu;
 • 2 – par elektroenerģijas pašpatēriņa nenodrošināšanu;
 • 22 – par gada pārskatu neiesniegšanu noteiktajā termiņā;
 • 1 – par līgumā ar publisko tirgotāju norādītās elektriskās jaudas neatbilstību elektriskajai jaudai, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam.

 

Būtiski norādīt, ka visiem izteiktajiem brīdinājumiem vēl nav iestājies izpildes termiņš, līdz ar to brīdinājumos izteikto norādījumu neizpildes gadījumā atcelto tiesību skaits varētu palielināties.

 

Tāpat šogad 22 elektrostacijām veikta pārkompensācijas izvērtēšana un pieņemti 8 lēmumi saistībā ar cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai piemērošanu saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Tāpat arī ir pieņemti 58 lēmumi par elektrostacijām noteiktā elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoma samazināšanu, salīdzinot plānotās un faktiski uzstādītās elektrostaciju jaudas, kas norādītas līgumā ar Publisko tirgotāju, kā rezultātā ar Ekonomikas ministrijas lēmumiem noteiktais elektroenerģijas obligātā iepirkuma apjoms kopumā samazināts par 79 328 MWh gadā.

 

Attiecībā uz turpmākajām pārbaudēm norādām, ka:

 • tuvākās nedēļas laikā tiks apkopoti rezultāti elektrostaciju principiālo elektrisko pieslēguma shēmu atbilstības izvērtēšanai. Kā zināms, līdz šā gada 1. jūnijam elektroenerģijas ražotājiem bija jāiesniedz elektrostacijas principālās elektriskā pieslēguma shēmas, kuras iesniegušas 316 no 328 elektrostacijām, kurām bija pienākums iesniegt šo informāciju. Atgādinām, ka no šā gada 1. jūlija publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem iepirks tikai saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši elektrostacijas principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai;
 • līdz 2019.gada 31.augustam tiks noslēgtas pārbaudes obligātā iepirkuma stacijās, kuras veic arī Valsts vides dienests, Valsts darba inspekcija, kā arī attiecīgā būvvalde, kuras piekritības teritorijā atrodas elektrostacija, izvērtēti šo pārbaužu rezultāti un pārkāpumu gadījumos izteikti brīdinājumi;
 • šā gada rudenī būs apkopoti Publiskā tirgotāja 1. pusgada klātienes pārbaužu rezultāti;
 • līdz 2019. gada 30. decembrim Publiskais tirgotājs pabeigs visas obligātā iepirkuma sistēmā darbojošās staciju klātienes pārbaudes.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193

 

Lapas informācija atjaunota:    08-07-2019