Jaunumi

Šī gada 12. maija sēdē Ministru kabinets lēma vēl vairāk stiprināt elektrostaciju, kuras pārdod saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma (turpmāk - OI) ietvaros, uzraudzību, tostarp nosakot kārtību, kādā Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - BVKB) varēs pieņemt lēmumu par atbalsta izmaksas apturēšanu komersantam, ja tas nav nomaksājis Elektroenerģijas tirgus likumā minēto uzraudzības nodevu. 

 

Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos tiek iekļauts regulējums kārtībai, kādā BVKB varēs pieņemt lēmumu par nepamatoti saņemta valsts atbalsta atgūšanu no komersanta, kurš pārdod saražoto elektroenerģiju OI ietvaros, piemēram, gadījumos, kad nav iesniegts gada pārskats, elektrostacija neatbilst Ministru kabineta noteikumos minētajiem kritērijiem vai arī atkārtoti netiek nodrošināta iespēja kontroles grupai veikt elektrostacijas pārbaudi.

 

Ekonomikas ministrija turpina aktīvu darbu pie OIK uzraudzības un kontroles stiprināšanas, izvērtējot arī potenciālos risinājumus kā tiesiski ārkārtējās situācijas laikā varētu mazināt galapatērētāju elektrības rēķinus. OIK atcelšana un elektrības kopējā tarifa pazemināšana būtu vērtīgs atbalsta instruments ekonomikas atlabšanas laikā ikvienai mājsaimniecībai un uzņēmumam, kurus ietekmējuši vīrusa Covid-19 ierobežošanas pasākumi. Tādēļ Saeimai ir jāizšķiras un jāpieņem lēmums par Ekonomikas ministrijas iepriekš priekšlikumiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā par OIK atcelšanu,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. 

 

Vienlaikus, lai sekmētu elektroenerģijas OI un garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu īstenošanas efektivitāti, grozījumi paredz iespēju komersantiem, kas kā kurināmo izmanto cieto biomasu, pilnīgi vai daļēji pāriet no viena biomasas kurināmā veida uz citu, to saskaņojot ar BVKB. Tādā veidā komersanti pēc nepieciešamības varēs pielāgot elektroenerģijas ražošanu kurināmā pieejamībai tirgū, izvēloties ekonomiski izdevīgākas alternatīvas cietās biomasas kurināmā izvēlē. 

 

Kā zināms, no 2020. gada 1. janvāra līdz ar Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumu stāšanos spēkā enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas, tostarp elektroenerģijas OI mehānisma uzraudzība un kontrole, ir nodotas BVKB, kas ir atbildīgā iestāde administratīvā procesa ietvaros.

 

Detalizēti ar Ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. 

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv