Darba devējs organizē darbu tā, lai darba pienākumus klātienē veiktu tikai tie darbinieki, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību un nevar to veikt attālināti savā dzīvesvietā.

Darba devējs darbu klātienē organizē, lai samazinātu inficēšanās riskus darba vietā un risku pakalpojuma saņēmējiem.

Pakalpojumu sniedzējiem, kuri strādā paaugstināta riska apstākļos, t.sk., apkalpo klientus vai, kuriem ir saskarsme ar lielu skaitu cilvēku, ir aizliegts sniegt pakalpojumus, ja tiem nav derīgs vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts.

No 2021. gada 15. decembra vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam jābūt visiem darbiniekiem, kuri veic darba pienākumus klātienē (arī tiem, kuri nestrādā paaugstināta riska apstākļos), tostarp brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem. Darba devējs nepielaiž darbiniekus veikt darba pienākumus klātienē, ja darbinieks nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Uzmanību! Ja vakcinācija uzsākta līdz 15.novembrim un pilns vakcinācijas kurss pabeigts līdz 15.decembrim, tad līdz brīdim, kad stājas spēkā vakcinācijas sertifikāts, darba pienākumus klātienē var veikt ar testu:

  • ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu darba pienākumu veikšanai, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
  • ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
  • ar darba devēju organizētu skrīninga testu. Šādā gadījumā darba devējs testēšanu organizē:
    • sadarbībā ar ārstniecības iestādi vai ārstniecības personu - šajā gadījumā ir iespējams saņemt testēšanas sertifikātu, ja ārstniecības iestādei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par šādu sertifikātu izsniegšanu, vai
    • izmantojot paštestus (persona pati veic testēšanu darba devēja nozīmētas atbildīgās personas uzraudzībā) - šajā gadījumā darbinieku testēšanas rezultāti ir jāreģistrē ar darbinieka parakstu, lai būtu iespējams paštestu veikšanas faktu uzrādīt kontrolējošām iestādēm.

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku (tai skaitā pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu) Covid-19 testēšanu jeb tā saukto skrīninga testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas sedz no darba devēja līdzekļiem.

Informatīvs materiāls darba devējiem (avots Labklājības ministrija)

Ja darba devējs veic darbinieku testēšanu, tam ir pienākums izstrādāt iekšējo kārtību Covid-19 skrīninga veikšanai darba vietā, ko iekļauj iekšējā kontroles sistēmā epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai. Kārtība aprakstāma testu veikšanas, rezultātu paziņošanas un kontroles procedūras, kā arī rīcību pozitīva Covid-19 testa gadījumā.

Darbinieki darba vietā klātienē atrodas tikai ar darba devēja norīkojumu un, ja darba devējs neorganizē skrīninga testēšanu vai tā veikta ilgāk kā pirms 72 stundām, ierodoties darba vietā apliecina, ka:

  • tam nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju
  • tam nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju, kā arī
  • tam nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā bijis tiešs kontakts ar Covid-19 inficētu personu.

Apliecināšana organizējama tādā veidā, lai personai katru reizi būtu nepieciešams veikt apzinātu, personalizētu darbību.

Klātienē strādājoša darbinieka pienākums ir nekavējoties ziņot darba devējam, ja viņam laboratoriski konstatēts SARS-CoV-2 vīruss.

Informatīvs materiāls darba devējiem par apliecinājuma saņemšanu (avots Veselības ministrija)